Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

06.02.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 6 lutego 2018 r. w sprawie wymagań dla transportu odpadów.

24 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów[1], które określa szczegółowe wymagania dla środków transportu i sposobu transportowania odpadów.

Zgodnie z rozporządzeniem transport odpadów należy wykonywać w:

 • sposób uniemożliwiający mieszanie poszczególnych rodzajów odpadów, z wyjątkiem gdy strumień zmieszanych rodzajów odpadów w całości jest kierowany do przetwarzania w tym samym procesie,
 • sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu,
  w szczególności ich wysypywanie, pylenie i wyciek, oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową,
 • pojemnikach lub workach, układa się lub umocowuje w środkach transportu w taki sposób, aby zapobiec ich przemieszczaniu i przewracaniu

Ponadto rozporządzenie wskazuje, że odpady należy transportować wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – wraz
z dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gminy, z terenu której są odbierane odpady (tj. m. in. karta przekazania odpadów, faktura sprzedaży odpadów).

Dodatkowo od 24 stycznia 2018 r. każdy pojazd albo zespół pojazdów w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym[2] transportujący odpady oznacza się tablicą:

 • koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;
 • na której umieszcza się napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego
 • o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm

lub, w przypadku gdy ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o wymiarach:

 • wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości;
 • wysokości napisu „ODPADY” do minimum 80 mm i szerokości linii do minimum 12 mm.

 

WZÓR OZNAKOWANIA ŚRODKÓW TRANSPORTU ODPADÓW

 
   

W przypadku środków transportu przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów, rozporządzenie dopuszcza oznakowanie takiego środka transportu tablicą:

 • koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości;
 • na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.

 

WZÓR OZNAKOWANIA ŚRODKÓW TRANSPORTU PRZEZNACZONYCH DO TRANSGRANICZNEGO TRANSPORTU ODPADÓW

 

Oznakowanie powinno być czytelne i trwałe (w tym odporne na warunki atmosferyczne) oraz umieszczone w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni.

 

Środków transportu odpadów nie oznacza się w przypadku, gdy nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów[3] oraz wówczas, gdy pojazdem tym przewozi się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do odpadów stanowiących towary niebezpieczne[4]

 

Z treścią rozporządzenia można zapoznać się na stronie www.dziennikustaw.gov.pl

 

[1] rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. poz. 1742),

[2] ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.),

[3] zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.),

[4] w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834, z późn. zm.).

Bookmark and Share
Data publikacji : 06.02.2018

Data modyfikacji : 06.02.2018 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 1944
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski