FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

02.02.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 2 lutego 2018 r. dotyczący zmiany od dnia 1 stycznia 2018 r. przepisów w zakresie wykonywania pomiarów ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.

1 stycznia 2018 r. wszedł w życie art. 303 ust. 2  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 i 2180) który stanowi, że podmioty korzystające z usług wodnych, wprowadzające do wód lub do ziemi ścieki w ilości średniej dobowej wyższej niż 0,01 m3/s, zapewniają pobieranie próbek przez akredytowane laboratoria, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, oraz dokonują badania jakości ścieków w tych laboratoriach.

W związku z powyższym informuję, że od dnia 1 stycznia 2018 r. do pomiarów ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi w ilości średniej dobowej wyższej niż 0,01 m3/s nie ma zastosowania wyjątek zawarty w art. 147a ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.), zgodnie z którym „prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia, posiadający certyfikat systemu zarządzania jakością, mogą wykonywać pomiary wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska, do których wykonywania są obowiązani, w tym pobierania próbek, we własnym laboratorium, pod warunkiem, że laboratorium to jest również objęte systemem zarządzania jakością.”. Wprowadzone w przepisach zmiany powodują obowiązek wykonywania badań automonitoringowych przez wskazane wyżej podmioty wyłącznie przez laboratoria akredytowane.

Jednocześnie przypominam, że:

  • ocena spełnienia warunków pozwolenia wodnoprawnego posiadanego przez podmiot, w szczególności w zakresie obowiązku prowadzenia pomiarów jakości ścieków, dokonywana jest od dnia, kiedy pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne;
  • jeżeli w pozwoleniu wodnoprawnym nie jest określona częstotliwość wykonywania pomiarów jakości ścieków, to pomiary należy wykonywać na podstawie przepisów wykonawczych wydanych przez Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, obowiązujących w dacie wydania pozwolenia, tj.:
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. poz. 984 i z 2009 r. poz. 169) lub
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800);
  • w celu udokumentowania dotrzymania warunków dopuszczalnych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. poz. 1366), „właściwym organom ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska przekazuje się wyniki pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, dla wszystkich instalacji lub urządzeń, na które został nałożony obowiązek ich prowadzenia”; termin przekazywania pomiarów został określony w § 7 rozporządzenia, a układ przekazywania wyników pomiarów ilości i jakości ścieków określony jest w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
  • wyniki pomiarów powinny być podpisane i przekazane przez osoby upoważnione do działania w imieniu prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia, wskazane w KRS; w przypadku załączenia kopii sprawozdań z pomiarów, kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
Bookmark and Share
Data publikacji : 02.02.2018

Data modyfikacji : 06.02.2018 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 838
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski