FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

31.01.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 31 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że zgodnie z komunikatem Ministra Środowiska[1], 24 stycznia 2018 r. został utworzony rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (dalej BDO).

Organem wskazanym do prowadzenia BDO jest właściwy miejscowo marszałek województwa.

Obowiązkowi wpisu do REJESTRU NA WNIOSEK podlegają przedsiębiorcy:

1) z zakresu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

 1. będący organizacjami odzysku opakowań,
 2. dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy:
 3. odpadów opakowaniowych,
 • produktów w opakowaniach,
 1. eksportujący:
 • odpady opakowaniowe,
 • opakowania,
 •  produkty w opakowaniach,
 1. prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
 2. wprowadzający opakowania,
 3. wprowadzający produkty w opakowaniach,
 4. organizacje samorządu gospodarczego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy.

2) z zakresu ustawy o bateriach i akumulatorach:

 1. wprowadzający baterie lub akumulatory
 2. prowadzący zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 3. podmioty pośredniczące;

3) z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

 1. wprowadzający sprzęt lub autoryzowani przedstawiciele;
 2. zbierający zużyty sprzęt,
 3. prowadzący zakład przetwarzania,
 4. organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 5. prowadzący działalność w zakresie recyklingu,
 6. prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;

4) z zakresu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:

 1. wprowadzający na terytorium kraju produkty,
 2. prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
 3. organizacje odzysku,
 4. dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

5) z zakresu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji :

 1. wprowadzający pojazdy,
 2. prowadzący punkty zbierania pojazdów,
 3. prowadzący stacje demontażu,
 4. prowadzący strzępiarki;

6) z zakresu ustawy o odpadach

 1. posiadacze odpadów prowadzący przetwarzanie odpadów zwolnionych  z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt. 2 i 3,
 2. transportujący odpady,
 3. sprzedawcy odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt. 1 i 3 lub z urzędu,
 4. prowadzący zakłady recyklingu statków,
 5. wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z  wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2.

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru i są obowiązane umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

 

Jednocześnie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuję, że z dniem utworzenia BDO przestają funkcjonować rejestry prowadzone przez Starostów i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

 

Więcej informacji na temat wprowadzenia BDO dostępnych jest na stronie internetowej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

[1] Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M. P. z 2018 r. poz. 118)

Bookmark and Share
Data publikacji : 31.01.2018

Data modyfikacji : 06.02.2018 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 569
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski