FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

22.01.2018

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie kolejnych ujawnionych przez WIOŚ w Warszawie przypadków gospodarowania odpadami niezgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa

W konsekwencji przekazania informacji o ustaleniach przeprowadzonych przez WIOŚ w Warszawie kontroli w ostatnim czasie naliczone zostały przez Marszałka Województwa Mazowieckiego opłaty podwyższone w następujących przypadkach:

  • składowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym na terenie wyrobiska KRZYŻÓWKA oraz KRZYŻÓWKA I w m. Krzyżówka gm. Radziejowice (opłata podwyższona w wysokości ponad 57,8 mln zł),
  • magazynowania odpadów bez decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania w m. Wolica gm. Nadarzyn (opłata podwyższona w wysokości ponad 26 mln zł),
  • składowania odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczony na terenie nieruchomości przy ul. Golędzinowskiej w Warszawie (opłata podwyższona w wysokości ponad 1,8 mln zł).

Podejmowanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska współdziałania zarówno z marszałkiem województwa, jak też z organami udzielającymi zezwoleń na gospodarowanie odpadami (co do zasady jest to starosta, lecz w niektórych przypadkach także marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska) w szczególności ma na celu eliminowanie zachowań patologicznych w gospodarowaniu odpadami, co realnie przyczynia się do przeciwdziałania występowania „szarej strefy” oraz wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska, zostały ustanowione w prawie ochrony środowiska jako instrumenty finansowo-prawne dyscyplinujące podmioty gospodarujące odpadami bez wymaganego zezwolenia.

W przypadkach, gdy zezwolenie na gospodarowanie odpadami nie zostało uzyskane lub zostało cofnięte, posiadacz odpadów powinien we własnym zakresie naliczyć i wnieść opłatę podwyższoną za magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji, a w przypadku kiedy opłaty takiej nie wniesie, obowiązek jej wniesienia stwierdza właściwy urząd marszałkowski.

 

Informacje o wcześniejszych skutecznych działaniach WIOŚ w Warszawie, w wyniku których wymierzono m. in. podwyższone opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie ok. 163 mln zł lub usunięto odpady z miejsca nielegalnego deponowania, można znaleźć w poniższych komunikatach:

Bookmark and Share
Data publikacji : 22.01.2018

Data modyfikacji : 22.01.2018 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 444
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski