FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

13.12.2017

KOMUNIKAT MWIOŚ z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie czujników niskokosztowych monitorujących stan powietrza.

WIOŚ w Warszawie prowadzi monitoring jakości powietrza w województwie mazowieckim. Na podstawie jego wyników dokonuje ocen jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia i ochrony roślin.

W celu zapewnienia wiarygodnych wyników pomiarów wytwarzanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, wymagane jest spełnienie następujących warunków:

  • lokalizacja stacji pomiarowej musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032) oraz wytycznych do lokalizacji stacji pomiarowych opracowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;
  • pomiary muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz  metodykami referencyjnymi aby można było wykorzystywać wyniki w rocznych ocenach jakości, a także do ogłaszania informacji o ryzyku lub przekroczeniu norm jakości powietrza.

Realizując postulaty mieszkańców samorządy lokalne tworzą systemy czujnikowe badania stanu zanieczyszczenia powietrza. W związku z tym Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za wyniki pomiarów otrzymane przez systemy czujnikowe, realizowane i prezentowane przez samorządy. Mogą one znacząco różnić się od wyników uzyskiwanych w ramach systemu PMŚ, wprowadzając tym samym w błąd społeczeństwo.

Na rynku komercyjnym oferowane są tzw. niskokosztowe czujniki do pomiarów zanieczyszczeń powietrza, a w szczególności do pomiarów stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu. Nie są urządzeniami pracującymi metodą uznaną za metodę równoważną do metodyki referencyjnej. Z tego względu czujniki te nie są stosowane do pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach PMŚ.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska ukazał się artykuł dotyczący metod pomiarów pyłu zawieszonego w powietrzu, w tym pomiarów zanieczyszczenia powietrza za pomocą niskokosztowych czujników. Artykuł można przeczytać korzystając z adresu: http://powietrze.gios.gov.pl/

 

     

Bookmark and Share
Data publikacji : 13.12.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 614
Opublikowane przez Tomasz Klech
Wydział monitoringu środowiska