FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

30.11.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Raciąż

Gmina Raciąż jest gminą wiejską położoną w powiecie płońskim, zamieszkałą przez 8 490 mieszkańców.

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Raciąż:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są  raz na 2 miesiące;
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzony przez Gminę Raciąż.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013 – 2016 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Gmina Raciąż sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2016. Analizy zostały udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Raciążu;
 • w latach 2012-2016 Gmina Raciąż osiągnęła poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w nw. wysokości:

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

44,42/10,0

7,89/12,0

14,25/14,0

16,22/16,0

19,43/18,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100,00/30,0

100,00/36,0

100,00/38,0

100,00/40,0

100,00/42,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

8,80/75,0

14,56/50,0*

34,81/50,0

0,00/50,0

0,00/45,0

 

 *dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca

 Naruszenia i nieprawidłowości:

 • projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie został zaopiniowany przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;
 • Uchwała Nr XVIII.117.2016 Rady Gminy Raciąż z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 7444 z dnia 12 sierpnia 2016 r.) nie określa trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 • analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2014-2016 zostały publicznie udostępnione – zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raciąż z naruszeniem art. 9tb ust. 2 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podjęte działania pokontrolne:

 • wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Wójta Gminy Raciąż do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych naruszeń
Bookmark and Share
Data publikacji : 30.11.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 294
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski