FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

29.11.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 29 października 2017 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Młynarze.

Gmina Młynarze jest gminą wiejską położoną w powiecie makowskim i zamieszkałą przez 1777 mieszkańców.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Młynarze:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, z wyjątkiem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu,
 • odpady komunalne selektywnie zbierane obejmujące odpady suche odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu,
 • odpady komunalne selektywnie zbierane obejmujące odpady mokre odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, a w pozostałym okresie - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony przez Gminę.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • W latach 2013-2017 „Sprawozdania Wójta Gminy Młynarze z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie.
 • Wójt Gminy Młynarze zorganizował przetarg i zawarł umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Młynarze.
 • W latach 2013-2016 sporządzono analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Młynarze. Analizy sporządzono w ustawowym terminie i za lata 2014-2016 publicznie udostępniono na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Młynarze.

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

6,30/10,0

18,27/12,0

20,76/14,0

18,22/16,0

34,94/18,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/30,0

-*/36,0

41,38/38,0

100/40,0

58,95/42,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku 

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

37,1/75,0

10,82/50,0**

0/50,0

0/50,0

6,43/45,0

  *Odbierający odpady z terenu gminy nie odebrali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • nie osiągnięto wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2012 r. w wysokości 10%;
 • ustanowiono, niezgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w podziale na frakcję suchą i frakcje mokrą;
 • nie udostępniono informacji o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 u.c.p.g., i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 u.c.p.g., w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 • w podjętych uchwałach, tj. w uchwale nr XIV/82/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. ze zm. oraz uchwale nr XV/86/2016 z dnia 14 października 2016 r. nie są spójne zapisy nt. rodzaju odpadów wyszczególnionych do przekazywania do PSZOK;
 • nie jest prowadzony należycie nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpadami odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a w szczególności:
 1. nie są prowadzone kontrole przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 2. nie są weryfikowane sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne w zakresie klasyfikacji odbieranych selektywnie odpadów komunalnych w odniesieniu do ustanowionego w regulaminie systemu zbierania odpadów komunalnych,
 3. nie jest egzekwowana realizacja ustawowych obowiązków od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zakresie przekazywania nierzetelnych sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne;
 • punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie zapewnia przyjmowania wszystkich odpadów wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g.;
 • nie zostały dopełnione wymogi formalno-prawne realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów, tj. brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 • miejsce magazynowania odpadów nie zapewnia ochrony gruntu przed przedostaniem się do niego odcieków.
 • nie przedłożono Marszałkowi Województwa Mazowieckiego w ustawowym terminie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za lata 2014-2016.

Podjęte działania pokontrolne:

 • zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Gminę Młynarze do podjęcia działań służących wyeliminowaniu stwierdzonych naruszeń.
 • pouczenie o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczych  zestawieniach danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z ustawowym terminem, na podstawie art. 180a ustawy o odpadach.
Bookmark and Share
Data publikacji : 29.11.2017

Data modyfikacji : 29.11.2017 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 272
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski