FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

28.11.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Chorzele

Gmina Chorzele jest gminą miejsko-wiejską położoną w powiecie przasnyskim i zamieszkałą przez 10291 mieszkańców.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Chorzele:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne i odpady selektywnie zbierane odbierane są w następujący sposób:

         a) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

- z zabudowy jednorodzinnej – 2 razy w miesiącu,

- z zabudowy wielorodzinnej – raz na tydzień,

b) od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz z terenu nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy – raz na tydzień,

c) od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 2 razy w miesiącu;

 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • W latach 2014-2017 „Sprawozdania Burmistrza  Gminy Chorzele z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie; natomiast w 2013 r. po terminie ustawowym przedłożono sprawozdanie  do marszałka województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;
 • Burmistrz Gminy Chorzele zorganizował przetarg i zawarł umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z Gminy Chorzele;
 • Za lata 2013-2017 sporządzono analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Chorzele. Analiza za lata 2013-2015 sporządzono po ustawowym terminie. Analizy publicznie udostępniono na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chorzele.
 • W latach 2014-2017 gmina przeprowadziła kontrole podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu gminy.

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

1,70/10,0

7,54/12,0

15,34/14,0

17,30/16,0

16,23/18,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/30,0

-*/36,0

100/38,0

100/40,0

100/42,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku 

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

25,1/75,0

0/50,0**

0/50,0

0/50,0

0/45,0

  *Odbierający odpady z terenu gminy nie odebrali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • nie osiągnięto wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2012 r. w wysokości 10%, za 2013 r. w wysokości 12% oraz za 2016 r. w wysokości 18%;
 • nieterminowo przedłożono sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 r.;
 • nieprawidłowości w sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2013-2015 dot. wykazania w PSZOK odpadów, które nie były faktycznie zbierane;
 • nie sporządzano corocznie analiz gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013-2015;
 • w podjętych uchwałach, tj. w uchwale nr 151/XXIII/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz uchwale nr 154/XXIII/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. nie są spójne zapisy nt. rodzaju odpadów dopuszczonych do przekazywania do PSZOK, nie wyszczególniono do przyjmowania w PSZOK wszystkich odpadów wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g.;
 • nie jest prowadzony należycie nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpadami odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a w szczególności:
 1. nie są weryfikowane oświadczenia podmiotów odbierających odpady komunalne o spełnieniu wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.,
 2. klasyfikacji odbieranych selektywnie odpadów komunalnych w odniesieniu do ustanowionego w regulaminie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie zapewnia przyjmowania wszystkich odpadów wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g.

Podjęte działania pokontrolne:

 • wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Gminę Chorzele do podjęcia działań służących wyeliminowaniu stwierdzonych naruszeń,
 • nałożono na Gminę Chorzele karę pieniężną za nieosiągnięcie wymaganego w 2016 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Zapłata kary została zawieszona do dnia 31 marca 2019 r.
Bookmark and Share
Data publikacji : 28.11.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 225
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski