FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

27.11.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Lutocin

Gmina Lutocin jest gminą wiejską położoną w powiecie żuromińskim, zamieszkałą przez 4 541 mieszkańców.

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Lutocin:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu;
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony przez Gminę Lutocin.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013 – 2016 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • na jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lutocin Wójt Gminy Lutocin nałożył karę pieniężną za nieprzekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
 • Gmina Lutocin sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2016. Analizy zostały udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lutocinie;
 • w latach 2012-2016 Gmina Lutocin osiągnęła poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w nw. wysokości:

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100,00/10,0

12,97/12,0

14,15/14,0

17,10/16,0

17,37/18,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

0*/30,0

nieodbierane

/36,0

nie ustalono

/38,0

nie ustalono/

40,0

nie ustalono

/42,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

38,00/75,0

20,91/50,0**

6,64/50,0

65,20/50,0

47,12/45,0

 

 *odpady nie były odbierane 

**dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca

 Naruszenia i nieprawidłowości:

 • sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Lutocin za 2016 r. zostało przekazane Marszałkowi Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska po terminie
 • Gmina Lutocin nie osiągnęła wymaganego w 2016 r. 18% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
 • w uchwale określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wskazano odpadów zielonych jako odpadów, które właściciele nieruchomości mogą przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ramach ponoszonej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
 • brak dokumentów potwierdzających przygotowanie do ponownego użycia i poddanie  recyklingowi odebranych od właścicieli nieruchomości w Gminie Lutocin w I półroczu 2017 r. odpadów o kodach 20 01 02 i 20 01 39 oraz wysegregowanych ze zmieszanych  odpadów   komunalnych odpadów o kodach: 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07 i 19 12 01

Podjęte działania pokontrolne:

 • nałożono karę pieniężną za przekazanie sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Lutocin za 2016 r. po terminie
 • nałożono karę pieniężną za nieosiągnięcie przez Gminę Lutocin wymaganego w 2016 r. 18% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
 • wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Wójta Gminy Lutocin do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych naruszeń
Bookmark and Share
Data publikacji : 27.11.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 205
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski