FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

17.11.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Sońsk

Gmina Sońsk jest gminą wiejską położoną w powiecie ciechanowskim, zamieszkałą przez 7 735 mieszkańców.

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Sońsk:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są 2 razy w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu;
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzony przez BŁYSK-BIS Sp. z o.o. z siedzibą Szlasy Złotki.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013 – 2017 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • na dwóch przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sońsk Wójt Gminy Sońsk nałożył kary pieniężne za nieprzekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
 • Gmina Sońsk sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2016. Analizy zostały udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sońsku;
 • w latach 2012-2016 Gmina Sońsk osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w nw. wysokości:

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

17,98/10,0

23,41/12,0

16,69/14,0

26,66/16,0

20,80/18,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100,00/30,0

97,85/36,0

58,68/38,0

100,00/40,0

46,87/42,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

53,73/75,0

31,95/50,0*

4,53/50,0

10,32/50,0

1,86/45,0

 

 *dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca

 Naruszenia i nieprawidłowości:

 • brak dokumentów  potwierdzających przekazanie odbieranych od mieszkańców Gminy Sońsk zmieszanych odpadów komunalnych do instalacji wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza;
 • nie odbieranie przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Sońsk odpadów w przypadku stwierdzenia ich złej segregacji przez mieszkańców tj. występowania w odpadach komunalnych zmieszanych odpadów, które powinny być wysegregowane do selektywnej zbiórki;
 • analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2014-2016 zostały publicznie udostępnione – zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sońsk z naruszeniem art. 9tb ust. 2 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podjęte działania pokontrolne:

 • wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Wójta Gminy Sońsk do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych naruszeń
Bookmark and Share
Data publikacji : 17.11.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 287
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski