FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

16.11.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Miasto Radom

Gmina Miasta Radomia jest gminą miejską  i  zamieszkałą przez 206 351  mieszkańców. 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Radomia:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej  odbierane są 1 x 2 tygodnie , a w zabudowie wielorodzinnej 3 x  tydzień dla budynków posiadających zsypy, a 2 x tydzień dla pozostałych budynków;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej  odbierane są 1 x 2 tygodnie, a w zabudowie wielorodzinnej  2 x tydzień, natomiast szkło w zabudowie jednorodzinnej  1 x 2 miesiące, a w zabudowie wielorodzinnej 2 x tydzień;
 • odpady ulegające biodegradacji w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada  od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są w zabudowie jednorodzinnej 1 x 2 tygodnie,  a w zabudowie wielorodzinnej  1 x tydzień;
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony przez PPUH RADKOM Sp. z o.o. w Radomiu.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013-2017 „Sprawozdania Prezydenta Miasta Radomia z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • w latach 2013-2017 corocznie sporządzano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Radomia.  Analizy sporządzono w ustawowym terminie  i publicznie udostępniono na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomia;
 • Gmina Miasta Radomia prowadzi kontrole podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu  gminy, wpisanych do rejestru działalności regulowanej;
 • Gmina Miasta Radomia weryfikuje sprawozdania przekazywane przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zakresie terminowości, kompletności, rzetelności, czy też osiągniętych   poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 
 • w latach 2012-2016 Gmina Miasta Radomia osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania .

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

15,75/10,0

19,17/12,0

24,87/14,0

25,14/16,0

21,07/18,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

82,21/30,0

96,51/36,0

98,37/38,0

99,89/40,0

95,92/42,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

24,37/75,0

34,02/50,0*

31,66/50,0

0/50,0

0/50,0

*Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Bookmark and Share
Data publikacji : 16.11.2017

Data modyfikacji : 16.11.2017 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 297
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski