FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

14.11.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Miasto Płońsk

Gmina Miasto Płońsk jest gminą miejską położoną w powiecie płońskim, zamieszkałą przez 22 182 mieszkańców.

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Płońsk:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej i 1 raz na 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej i 1 raz w miesiącu z zabudowy jednorodzinnej;
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Płońsku.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013 – 2017 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • na jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Płońsk Burmistrz Miasta Płońsk nałożył karę pieniężną za nieprzekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
 • Gmina Miasto Płońsk sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2016. Analizy zostały udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Płońsku;
 • w latach 2012-2016 Gmina Miasto Płońsk osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w nw. wysokości:

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

16,90/10,0

20,70/12,0

23,44/14,0

28,26/16,0

35,11/18,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100,00/30,0

100,00/36,0

100,00/38,0

100,00/40,0

100,00/42,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

0/75,0

0/50,0*

0/50,0

0/50,0

0/45,0

 

 *dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca

 Naruszenia i nieprawidłowości:

 • projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie został zaopiniowany przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;
 • Uchwała Nr XXIX/214/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 6081 z dnia 7 lipca 2016 r.) nie określa trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2014-2016 zostały publicznie udostępnione – zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasto Płońsk z naruszeniem art. 9tb ust. 2 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podjęte działania pokontrolne:

 • wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Burmistrza Miasta Płońsk do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych naruszeń
Bookmark and Share
Data publikacji : 14.11.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 301
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski