FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

13.11.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Płońsk

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Płońsk:

  • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
  • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu;
  • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu;
  • właściciele nieruchomości z terenu Gminy Płońsk obsługiwani są przez stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Płońsku, prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Płońsku.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

  • w latach 2013 – 2017 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;

 

  • Gmina Płońsk sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2016. Analizy zostały udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Płońsku;

 

  • w latach 2012-2016 Gmina Płońsk osiągnęła poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w nw. wysokości:

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

4,14/10,0

11,60/12,0

23,30/14,0

43,40/16,0

25,88/18,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

0*/30,0

100,00/36,0

100,00/38,0

100,00/40,0

100,00/42,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

0/75,0

29,1/50,0**

0/50,0

0/50,0

0/45,0

 

*odpady nie były odbierane 

**dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca

 Naruszenia i nieprawidłowości:

  • nie stwierdzono
Bookmark and Share
Data publikacji : 13.11.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 306
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski