FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

10.11.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Halinów

Gmina Halinów jest gminą miejsko-wiejską położoną w powiecie mińskim, zamieszkałą przez 15 129 mieszkańców.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Halinów:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • w zabudowie jednorodzinnej zmieszane odpady komunalne odbierane są 1 raz na 2 tygodnie, a odpady segregowane zgromadzone w workach – 1 raz w miesiącu;
 • w zabudowie wielorodzinnej zmieszane odpady komunalne odbierane są 1 raz w tygodniu, a odpady segregowane zgromadzone w workach – 1 raz na 2 tygodnie;
 • odpady zielone od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu z zabudowy jedno- i wielorodzinnej w okresie od 1 kwietnia do 31 października, oraz przez cały rok na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowany w m. Długa Kościelna, prowadzony przez Gminę.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • W latach 2013-2017 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Halinów Burmistrz nakładał m.in. kary pieniężne za nieterminowe przedkładanie sprawozdań, nieprzekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
 • Gmina sporządzała analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2016. Analizy za 2015 r. oraz za 2016 r. zostały sporządzone w ustawowym terminie i udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy;
 • W latach 2012-2016 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

63,46 / 10,0

72,76 / 12,0

24,42 / 14,0

41,63 / 16,0

32,54 / 18,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100,0 / 30,0

100,0 / 36,0

100,0 / 38,0

100 / 40,0

100 / 42,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

59,62 / 75,0

16,87 / 50,0*

10,21 / 50,0

7,39 / 50,0

1,50 / 45,0

 

*Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca.

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • nieterminowo przekazano Marszałkowi Województwa Mazowieckiego wykazy podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru;
 • Gmina prowadziła zbieranie odpadów w ramach PSZOK bez wymaganej decyzji w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 stycznia 2015 r.;

Podjęte działania pokontrolne:

 • wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do przekazywania Marszałkowi Województwa Mazowieckiego wykazu podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru.

 

Bookmark and Share
Data publikacji : 10.11.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 237
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski