FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

09.11.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Nowa Sucha

Gmina Nowa Sucha jest gminą wiejską, położoną w powiecie sochaczewskim i zamieszkałą przez 6526 osób.

 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Nowa Sucha

  • Gmina wchodzi w skład I regionu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie łódzkim;
  • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe
  • uchwalona przez gminę częstotliwość odbierania odpadów:

- odpady zmieszane – raz na 4 tygodnie;

- odpady ulegające biodegradacji - raz na 4 tygodnie;

- odpady zielone - 6 razy w roku;

- odpady selektywnie zbierane – raz na 3 miesiące;

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

  • W latach 2013-2016 sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały złożone w ustawowym terminie;
  • Wójt Gminy Nowa Sucha zorganizował przetarg i zawarł umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Sucha
  • Gmina sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013-2016 i publicznie udostępniła na stronie: http://www.bip.nowasucha.pl/index.php?id=161
  • Osiągnięte poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

15,27/10,0

14,90/12,0

17,08/14,0

23,58/16,0

24,85/18,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100/30,0

100/36,0

100/38,0

95,21/40,0

96,01/42,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

6,89/75,0

31,89/50,0*

42,97/50,0

30,94/50,0

42,14/45,0

*Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca.

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

  • nieweryfikowanie danych zawartych w sprawozdaniu, poprzez żądanie od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów.
  • brak punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 

Podjęte działania pokontrolne:

  • zarządzenie pokontrolne zarządzające podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

 

Bookmark and Share
Data publikacji : 09.11.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 229
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski