FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

08.11.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Teresin

Gmina Teresin jest gminą wiejską, położoną w powiecie sochaczewskim i zamieszkałą przez 11 254 osoby.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Teresin

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe
 • uchwalona przez gminę częstotliwość odbierania odpadów:

- odpady zmieszane – 1 raz na 4 tygodnie

- odpady selektywnie zbierane – 1 raz na 4 tygodnie

- odpady zielone mogą być, po wskazaniu tego faktu w deklaracji kompostowane w przydomowym kompostowniku lub można je przekazać podmiotowi uprawnionemu co najmniej raz na 4 tygodnie w okresie od kwietnia do listopada;

 • na podstawie Porozumienia Gmin Powiatu Sochaczewskiego w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gmin Powiatu Sochaczewskiego od dnia 01.07.2015 r. został zorganizowany stacjonarny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gmin powiatu sochaczewskiego i jest prowadzony przez firmę Zebra Recykling Sp. z o.o. z/s w Sochaczewie przy ulicy Chemicznej 8.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • W latach 2013-2016 sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Wójt Gminy Teresin zorganizował przetarg i zawarł umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Teresin;
 • Wójt Gminy wydał 2 decyzje o karze w trybie art. 9x ust. 1 pkt. 3 (1 w 2014 r. i 1 w 2015 r., kary dotyczyły nieprawidłowości w przekazywaniu odpadów w 2013 r.) oraz 3 kary w trybie  art. 9x ust. 1 pkt. 5 (2 w 2014 r. i 1 w 2015 r.);
 • Gmina sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013 – 2016, które  publicznie udostępniono na stronie: http://bip.teresin.pl/public/?id=157243;
 • Osiągnięte poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

23,46/10,0

22,17/12,0

46,93/14,0

55,87/16,0

71,98/18,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

70,57/30,0

100/36,0

96,26/38,0

97,73/40,0

93,67/42,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

74,26/75,0

1,32/50,0*

0/50,0

3,92/50,0

0/45,0

*Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca.

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • brak egzekwowania od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Teresin w latach 2014 - 2015 r. realizacji ustawowych obowiązków w zakresie przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK);
 • brak kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy, wpisanych do rejestru działalności regulowanej;
 • błędnie obliczony poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w rocznym sprawozdaniu Wójta Gminy Teresin z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r.

 

Podjęte działania pokontrolne:

 • zarządzenie pokontrolne zarządzające podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
 • wystąpienie pokontrolne o wszczęcie postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia administracyjnych kar pieniężnych o których mowa w art. 9x ust. 1 pkt 3 oraz 9j ust 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wobec podmiotów odbierających  odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

 

Bookmark and Share
Data publikacji : 08.11.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 193
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski