FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

07.11.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Rybno

Gmina Rybno jest gminą wiejską, położoną w powiecie sochaczewskim i zamieszkałą przez 3497 osób.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Rybno

  • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe
  • uchwalona przez gminę częstotliwość odbierania odpadów:

- odpady zmieszane – 1 raz na 4 tygodnie

- odpady selektywnie zbierane – 1 raz na 4 tygodnie

- odpady zielone nie są odbierane, mogą być, po wskazaniu tego faktu w deklaracji kompostowane w przydomowym kompostowniku lub można je samodzielnie dostarczyć do PSZOK

  • na podstawie Porozumienia Gmin Powiatu Sochaczewskiego w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gmin Powiatu Sochaczewskiego od dnia 01.07.2015 r. został zorganizowany stacjonarny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gmin powiatu sochaczewskiego i jest prowadzony przez firmę Zebra Recykling Sp. z o.o. z/s w Sochaczewie przy ulicy Chemicznej 8.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

  • W latach 2013-2016 sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały złożone w ustawowym terminie;
  • Wójt Gminy Rybno zorganizował przetarg  i zawarł umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z Gminy Rybno;
  • Gmina sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013-2016. Analizy za lata 2014-2016 sporządzono w ustawowym terminie i publicznie udostępniono na stronie: http://www.gminarybno.com/bip/srodowisko/analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi, analiza za 2013 r. została sporządzona udostępniona na stronie BIP po terminie ustawowym.
  • Osiągnięte poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

19,58/10,0

39,28/12,0

42,07/14,0

53,15/16,0

22,00/18,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100/30,0

-*/36,0

100/38,0

100/40,0

100/42,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

50,06/75,0

0,62/50,0**

0/50,0

0/50,0

0/45,0

*Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca.

Naruszenia i nieprawidłowości:

1. brak egzekwowania od przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rybno w latach 2013 - 2016 r. realizacji ustawowych obowiązków w zakresie przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

2. brak kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy, wpisanych do rejestru działalności regulowanej

3. błędy w rocznych sprawozdaniach Wójta Gminy Rybno z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2013 r. i 2016 r.

4. nieterminowo sporządzona i upubliczniona analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 r.

 

Podjęte działania pokontrolne:

  • zarządzenie pokontrolne zarządzające podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
  • wystąpienie pokontrolne o wszczęcie postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia administracyjnych kar pieniężnych o których mowa w art. 9x ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wobec podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
Bookmark and Share
Data publikacji : 07.11.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 180
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski