FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

06.11.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Mszczonów

Gmina Mszczonów jest gminą wiejsko-miejską, położoną w powiecie żyrardowskim i zamieszkałą przez 11 329 osób.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mszczonów

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe
 • uchwalona przez gminę częstotliwość odbierania odpadów:
 1. Na terenie miasta Mszczonów:

obszary zabudowy jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane oraz odpady selektywnie zbierane – 1 x na 2 tygodnie

b) odpady ulegające biodegradacji – 1 x tydzień

obszary zabudowy wielorodzinnej:

 1. odpady zmieszane – 2 razy w tygodniu
 2. oraz odpady selektywnie zbierane oraz  odpady ulegające biodegradacji – 1 x w tygodniu

2. Na terenach wiejskich:

a) obszary zabudowy jednorodzinnej w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień:

- odpady zmieszane, odpady selektywnie zbierane oraz odpady ulegające biodegradacji – 1 x na 2 tygodnie

w pozostałych miesiącach: odpady zmieszane, odpady selektywnie zbierane oraz odpady ulegające biodegradacji – 1 x na miesiąc

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • W latach 2013-2016 sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Burmistrz Gminy Mszczonów zorganizował przetarg i zawarł umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Mszczonów;
 • Burmistrz prowadził postępowania związane z egzekwowaniem od przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mszczonów w zakresie przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Nakładano kary pieniężne na przedsiębiorców odbierający odpady komunalne w trybie art. 9x ust. 1 pkt. 3 u. u.c.p.g.
 • Gmina sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013 – 2016, które publicznie udostępniono na stronie: www.bip.mszczonow.pl/244,nowy-system-gospodarki-odpadami;
 • Osiągnięte poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

61,47/10,0

35,00/12,0

24,1/14,0

32,95/16,0

20,48/18,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100/30,0

100/36,0

100/38,0

100/40,0

100/42,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

76,68/75,0

34,3/50,0*

0,33/50,0

1,06/50,0

0,02/45,0

*Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca.

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • Nie utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • Nie osiągnięcie wymaganego poziomu ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 r.

Podjęte działania pokontrolne:

 • zarządzenie pokontrolne zarządzające podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

 

Bookmark and Share
Data publikacji : 06.11.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 173
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski