FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

02.11.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Przyłęk.

Gmina Przyłęk jest gminą wiejską położoną w powiecie zwoleńskim i zamieszkałą przez 6 301 mieszkańców. 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Przyłęk:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są raz w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są 1 raz w miesiącu, natomiast odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odzież i tekstylia odbierane 1 raz w roku.
 • na terenie gminy funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, którego utworzenie i prowadzenie powierzono podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • za lata 2013-2016 „Sprawozdania Wójta Gminy Przyłęk z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • za 2013, 2014, 2015 i 2016 rok nie sporządzono analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Przyłęk.
 • w latach 2013-2016 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. W 2012 r. Gmina nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

1,87/10,0

16,34/12,0

21,35/14,0

17,74/16,0

18,84/18,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/30,0

-*/36,0

100/38,0

100/40,0

100/42,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

14,43/75,0

14,45/50,0**

9,12/50,0

0/50,0

0/45,0

*Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca.

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • nie dokonano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013, 2014, 2015 i 2016r
 • nie były prowadzone kontrole podmiotu  odbierającego odpady komunalne art. 9e, 9p – u.c.i.p.g.
 • nie były weryfikowane oświadczenia podmiotów przed wpisaniem do rejestru działalności regulowanej odbierających odpady komunalne o spełnianiu wymagań określonych w art. 9 d u.c.p.g
 • nie weryfikowano sprawozdań podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • nie udostępniono na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 9 c, u.c.p.g
 • nie zapewniono zgodnie z uchwałą Nr 53/IX/15 Rady Gminy Przyłęk z dnia 16 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów – odbioru z terenu nieruchomości  następujących rodzajów odpadów: odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlano – remontowe, inne odpady niebezpieczne, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

Podjęte działania pokontrolne:

 • wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące gminę Przyłęk do podjęcia działań  celem wyeliminowania stwierdzonych naruszeń.
Bookmark and Share
Data publikacji : 02.11.2017

Data modyfikacji : 02.11.2017 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 196
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski