FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

12.10.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Stary Lubotyń

Gmina Stary Lubotyń  jest gminą wiejską położoną w powiecie ostrowskim  i zamieszkałą przez 3 152 mieszkańców. 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Stary Lubotyń:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są 1  raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października 2 razy w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w podziale na: „odpady suche”, „odpady mokre” i szkło odbierane są 1 raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do października „odpady mokre” odbierane są 2 razy w miesiącu, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony odbierane są 2 razy w roku, odpady żużla i popiołów paleniskowych odbierane są 1 raz w miesiącu w okresie styczeń-kwiecień i październik-grudzień;
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony przez Gminę.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013-2017 „Sprawozdania Wójta Gminy Stary Lubotyń z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Wójt Gminy Stary Lubotyń zorganizował przetarg i zawarł umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z Gminy Stary Lubotyń;
 • w latach 2013-2017 corocznie sporządzano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Stary Lubotyń i publicznie udostępniono na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stary Lubotyń. Analizy za lata 2015 i 2016 sporządzono po  terminie ustawowym.

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

0,1/10,0

12,2/12,0

17,35/14,0

10,41/16,0

32,72/18,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/30,0

100/36,0

100/38,0

42,86/40,0

100/42,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

59,9/75,0

49,0/50,0**

25,86/50,0

0,28/50,0

0/45,0

  *Odbierający odpady z terenu gminy nie odebrali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • w 2012r. i 2015r.  Gmina Stary Lubotyń nie osiągnęła wymaganego  poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
 • za 2014r. nieprawidłowo sporządzono sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • w podjętych  uchwałach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń oraz w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę nie są ze sobą  spójne niektóre zapisy, np.  dotyczące   sposobu pozbywania się opon i  odpadów budowlanych i rozbiórkowych, oraz częstotliwości odbierania żużla i popiołów, natomiast  zapisy dotyczące organizacji systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rodzajów odpadów, których przyjęcie ma zapewnić punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie są zgodne z obowiązującymi przepisami,
 • nie ustanowiono prawidłowo  selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,
 • nie zostały dopełnione wymogi formalno-prawne realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tj. brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
 • nie zapewniono przyjmowania wszystkich odpadów wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g. na terenie  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • miejsce magazynowania odpadów w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie zapewnia ochrony gruntów przed zanieczyszczeniem, a  w przypadku odpadów  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  nie spełnia wymagań art. 43 ustawy z dnia 1 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015r. poz. 1688),
 • nie prowadzono  ewidencji odpadów zbieranych na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • w zbiorczych  zestawieniach danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za l. 2013-2016 nie ujęto odpadów zebranych na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za l. 2015-2016 nie zostały sporządzone w ustawowym  terminie,
 • nie weryfikowano oświadczeń podmiotów odbierających odpady komunalne o spełnianiu wymagań określonych w art. 9 d u.c.p.g.
 • nie weryfikowano sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Podjęte działania pokontrolne:

 • zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Gminę Stary Lubotyń  do podjęcia działań  celem wyeliminowania stwierdzonych naruszeń,
 • pouczenie o obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, na podstawie art. 180 ustawy o odpadach;
 • pouczenie o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczych  zestawieniach danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie ze stanem rzeczywistym, na podstawie art. 180a ustawy o odpadach.

 

 

Bookmark and Share
Data publikacji : 12.10.2017

Data modyfikacji : 12.10.2017 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 251
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski