FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

11.10.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Krasnosielc

Gmina Krasnosielc  jest gminą wiejską położoną w powiecie makowskim i zamieszkałą przez 6 609 mieszkańców. 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Krasnosielc.

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są 1  raz w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w podziale na: „odpady suche” i  „odpady mokre” odbierane są 1 raz w miesiącu,  meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony odbierane są 2 razy w roku;
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony przez Gminę.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2014-2017 „Sprawozdania Wójta Gminy Krasnosielc  z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie, natomiast w roku 2013 po terminie ustawowym przedłożono sprawozdanie  do marszałka województwa;
 • Wójt Gminy Krasnosielc zorganizował przetarg i zawarł umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z Gminy Krasnosielc;
 • w latach 2013-2017 corocznie sporządzano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Krasnosielc i publicznie udostępniono na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krasnosielc.

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

4,7/10,0

21,0/12,0

16,9/14,0

13,59/16,0

30,15/18,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/30,0

100/36,0

-*/38,0

-*/40,0

11,8/42,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

5,8/75,0

0/50,0**

3,32/50,0

0/50,0

0/45,0

  *Odbierający odpady z terenu gminy nie odebrali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • w 2012r. i 2015r.  Gmina Krasnosielc nie osiągnęła wymaganego  poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
 • w 2016r. Gmina Krasnosielc nie osiągnęła wymaganego   poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • za 2016r. nieprawidłowo sporządzono sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • w okresie od dnia 1 sierpnia 2016r. do dnia 9 grudnia 2016r.  Gmina nie posiadała aktów prawa miejscowego określonych w art. 4 i art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • w podjętych  uchwałach w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnosielc oraz w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  nie są spójne zapisy  dotyczące rodzajów odpadów przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • nie ustanowiono prawidłowo  selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,
 • nie zostały dopełnione wymogi formalno-prawne realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tj. brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz  dokumentów legalizujących  zbieranie odpadów w obiekcie budowlanym w trybie przepisów Prawa budowlanego,
 • nie zapewniono przyjmowania wszystkich odpadów wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g. na terenie  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • nie udostępniono na stronie internetowej urzędu gminy informacji o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które działają na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym,   wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • nie weryfikowano oświadczeń podmiotów odbierających odpady komunalne o spełnianiu wymagań określonych w art. 9 d u.c.p.g.
 • nie przeprowadzano kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Podjęte działania pokontrolne:

 • zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Gminę Krasnosielc do podjęcia działań  celem wyeliminowania stwierdzonych naruszeń,
 • wystąpienie pokontrolne do Marszałka Województwa Mazowieckiego,
 • kara pieniężna za nieosiągnięcie wymaganego w 2015 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
 • kara pieniężna za nieosiągnięcie wymaganego w 2016  r. poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • kara pieniężna za niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa w art. 9r ust. 2  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Bookmark and Share
Data publikacji : 11.10.2017

Data modyfikacji : 12.10.2017 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 237
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski