FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

05.10.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Mirów

Gmina Mirów jest gminą wiejską położoną w powiecie szydłowieckim i zamieszkałą przez 3 921 mieszkańców. 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mirów:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odbierane są raz w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odbierane są 1 raz w miesiącu, popiół  2 razy w roku  natomiast meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony , odpady budowlane i rozbiórkowe 1 raz na 6 miesięcy;
 • utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych powierzono podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013-2017 „Sprawozdania Wójta Gminy Mirów z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • za 2014 rok sporządzono analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mirów z uwzględnieniem roku 2013 r. W latach 2015 – 2016 r. nie sporządzono analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mirów.
 • w latach 2012-2016 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania .

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

13,40/10,0

27,82/12,0

26,50/14,0

30,61/16,0

23,66/18,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/30,0

100/36,0

100/38,0

100/40,0

100/42,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

10,91/75,0

15,58/50,0**

8,26/50,0

0/50,0

0/45,0

*Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca.

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • nie prowadzono kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz nie weryfikowano oświadczeń podmiotów odbierających odpady komunalne o spełnianiu wymagań określonych w art. 9 d u.c.p.g.
 • nie weryfikowano sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • nie dokonano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 r., 2016 r.,
 • nie zaopiniowano projektu uchwały dotyczącego szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez państwowego inspektora sanitarnego.

Podjęte działania pokontrolne:

 • wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące gminę Mirów do podjęcia działań  celem wyeliminowania stwierdzonych naruszeń.
Bookmark and Share
Data publikacji : 05.10.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 247
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski