FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

04.10.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 4 października 2017 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Pionki

Gmina Pionki jest gminą wiejską położoną w powiecie radomskim i zamieszkałą przez 10 161 mieszkańców. 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Pionki:

  • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
  • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października 2 razy w miesiącu;
  • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są 1 raz w miesiącu, natomiast meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony odbierane są 2 razy w roku;
  • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony przez Gminę.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

  • w latach 2013-2017 „Sprawozdania Wójta Gminy Pionki z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
  • w latach 2013-2017 corocznie sporządzano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Pionki. Analizy sporządzono w ustawowym terminie i publicznie udostępniono na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pionki;
  • w latach 2012-2016 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania .

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

24,43/10,0

25,61/12,0

25,29/14,0

21,29/16,0

22,88/18,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/30,0

-*/36,0

-*/38,0

100/40,0

90,89/42,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

40,72/75,0

14,06/50,0**

12,80/50,0

0/50,0

0/45,0

  *Odbierający odpady z terenu gminy nie odebrali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

  • nie zostały dopełnione wymogi formalno-prawne realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych tj. brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
  • magazynowanie zbieranych  w PSZOK odpadów w sposób niezapewniający ochrony gruntów przed zanieczyszczeniem.

Podjęte działania pokontrolne:

  • wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące gminę Pionki do podjęcia działań  celem wyeliminowania stwierdzonych naruszeń.
Bookmark and Share
Data publikacji : 04.10.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 265
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski