FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

03.10.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Przesmyki

Gmina Przesmyki jest gminą wiejską położoną w powiecie siedleckim i zamieszkałą przez 
3 377 mieszkańców.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Przesmyki:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są jeden raz na dwa miesiące;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane są jeden raz na dwa miesiące;
 • w gminie nie został utworzony punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013-2017 „Sprawozdania Wójta Gminy Przesmyki z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Wójt Gminy Przesmyki zorganizował przetarg i zawarł umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Przesmyki;
 • Gmina sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2014-2016. Analizy zostały udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

11,68/10,0

17,98/12,0

29,99/14,0

34,2/16,0

24,02/18,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/30,0

-*/36,0

-*/38,0

-*/40,0

-*/42,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

22,42/75,0

16,55/50,0**

15,99/50,0

15,99/50,0

7,83/45,0

* Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca.

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • Gmina Przesmyki nie utworzyła stacjonarnego punktu zbierania odpadów komunalnych;
 • Gmina nie umieściła na stronie internetowej informacji o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • Gmina nie przeprowadzała kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Podjęte działania pokontrolne:

 • Wydano zarządzenia pokontrolne zobowiązujące gminę Przesmyki do podjęcia działań służących wyeliminowaniu stwierdzonych naruszeń.

 

Bookmark and Share
Data publikacji : 03.10.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 254
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski