FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

02.10.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Pilawa

Miasto i Gmina Pilawa jest gminą miejsko - wiejską położoną w powiecie garwolińskim i zamieszkałą przez 10 955 mieszkańców.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście i gminie Pilawa:

  • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe;
  • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odbierane są z zabudowy jednorodzinnej 1 raz na dwa tygodnie, z zabudowy wielorodzinnej 1 raz w tygodniu;
  • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odbierane są z zabudowy jednorodzinnej 1 raz w miesiącu, z zabudowy wielorodzinnej 1 raz w tygodniu;
  • w gminie utworzono punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

  • w latach 2013-2016 „Sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
  • Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa zorganizował przetarg i zawarł umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Pilawa;
  • w latach 2013-2016 Miasto i Gmina Pilawa sporządzała coroczne analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście i gminie Pilawa.

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

 

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

16,7/10,0

18,42/12,0

33,91/14,0

25,18/16,0

19,67/18,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/30,0

100/36,0

100/38,0

100/40,0

100/42,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

17,39/75,0

8,66/50,0**

0,72/50,0

0,19/50,0

0,1/45,0

* Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

**Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca.

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

  • Miasto i Gmina Pilawa nie przeprowadzała kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy;

Podjęte działania pokontrolne:

Wydano zarządzenia pokontrolne zobowiązujące Miasto i Gminę Pilawa do podjęcia działań służących wyeliminowaniu stwierdzonych naruszeń

Bookmark and Share
Data publikacji : 02.10.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 232
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski