FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

09.09.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 9 września 2017 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Gminie Łomianki

Gmina Łomianki jest gminą miejsko-wiejską położoną w powiecie warszawskim-zachodnim, zamieszkałą przez 24 328 mieszkańców.

 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Łomianki:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej i 1 raz na 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej i 1 raz w miesiącu z zabudowy jednorodzinnej;
 • odpady zielone od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu z zabudowy wielorodzinnej i z zabudowy jednorodzinnej w okresie od kwietnia do listopada;
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzony przez Gminę.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • W latach 2013, 2015, 2016 i 2017 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • W 2014 r. „Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostało złożone z jednodniowym opóźnieniem.
 • Na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łomianki Burmistrz nakładał kary pieniężne za nieprzekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
 • Gmina sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2016. Analizy za 2015 r. oraz za 2016 r. nie zostały udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomiankach. Analizy są dostępne na stronie internetowej www.lomianki.pl;
 • W latach 2012-2016 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

12,00 / 10,0

41,40 / 12,0

81,43 / 14,0

100,0 / 16,0

56,77 / 18,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100,0 / 30,0

70,50 / 36,0

87,92 / 38,0

70,16 / 40,0

99,90 / 42,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

24,00 / 75,0

11,93 / 50,0*

2,93 / 50,0

0,53 / 50,0

7,34 / 45,0

 

*Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca.

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • nie podjęto uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • nie przekazano do zaopiniowania przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • nie określono trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego GPSZOK w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • nie występowano do prowadzących instalacje przyjmujące odebrane zmieszane odpady komunalne o podanie informacji na temat wytworzonych odpadów o kodzie 191212 i sposobie ich zagospodarowania;
 • nie występowano do odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości o okazanie dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów;
 • w rejestrze działalności regulowanej wpisane są podmioty, dla których nie ma informacji o spełnianiu wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • nie przekazywano Marszałkowi Województwa Mazowieckiego wykazu podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru;
 • nie udostępniono analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 r. i za 2016 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomiankach;
 • nie prowadzono ewidencji odpadów zbieranych na terenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPSZOK);
 • nie przekazywano Marszałkowi Województwa Mazowieckiego zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za lata 2013-2016;
 • nie przekazywano przyjętych na terenie GPSZOK odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzani odpadów komunalnych.

 

Podjęte działania pokontrolne:

 • pouczono o obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, na podstawie art. 180 ustawy o odpadach;
 • nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego, na podstawie art. 180a ustawy o odpadach;
 • wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do:
  • doprowadzenia do stanu zgodnego z art. 6l ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poprzez podjęcie uchwały określającej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry;
  • doprowadzenia do stanu zgodnego z art. 6r ust. 3d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poprzez określenie w uchwale dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • przekazywania do zaopiniowania przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego projektu uchwały określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • weryfikowania terminowości przedkładanych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
  • wystąpienia do prowadzących instalacje, do których były przekazywane zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 w latach 2014 - 2015, o podanie informacji na temat wytworzonych pozostałości z sortowania o kodzie 19 12 12 i sposobie ich zagospodarowania;
  • wystąpienia do podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w celu okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów;
  • zweryfikowania sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2014 – 2015, na podstawie otrzymanych dokumentów;
  • weryfikacji spełniania wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
  • przekazywania Marszałkowi Województwa Mazowieckiego wykazu podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru;
  • opublikowania analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2015 i 2016 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomiankach;
  • zaprowadzenia ewidencji odpadów zbieranych w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPSZOK);
  • sporządzenia i przedłożenia Marszałkowi Województwa Mazowieckiego zbiorczegp zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za lata 2013 – 2016;
  • przekazywania bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych odpadów zielonych przyjętych od właścicieli nieruchomości na terenie GPSZOK;
 • skierowano wystąpienie pokontrolne dotyczące wszczęcia wobec podmiotów odbierających odpady komunalne w latach 2013-2016 postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art. 9x ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Bookmark and Share
Data publikacji : 09.09.2017

Data modyfikacji : 27.09.2017 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 423
Opublikowane przez Iwona Kalinowska-Witowska