FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

11.08.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w Mieście Kobyłka

Miasto Kobyłka jest gminą miejską położoną w powiecie wołomińskim, zamieszkałą przez 21 871 mieszkańców.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Kobyłka:

  • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
  • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są 2 razy w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej i 1 raz na 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej;
  • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej i 1 raz w miesiącu z zabudowy jednorodzinnej;
  • odpady zielone od właścicieli nieruchomości odbierane są 2 razy w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej oraz 1 raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a 1 raz na 2 tygodnie w okresie od 1 listopada do 30 marca z zabudowy jednorodzinnej;
  • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzony przez Miasto.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

  • W latach 2013-2017 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
  • Na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka Burmistrz nakładał kary pieniężne za nieprzekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
  • Miasto sporządzało analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2016. Analizy za 2015 r. oraz za 2016 r. zostały sporządzone w ustawowym terminie i udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta;
  • W latach 2012-2016 Miasto osiągnęło wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

20,56 / 10,0

34,35 / 12,0

47,34 / 14,0

55,95 / 16,0

39,41 / 18,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100,0 / 30,0

100,0 / 36,0

100,0 / 38,0

94,68 / 40,0

46,56 / 42,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

31,17 / 75,0

9,38 / 50,0*

0,05 / 50,0

1,51 / 50,0

0,41 / 45,0

 

*Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2013 obowiązuje od 16 lipca.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) w okresie 2013 – I półrocze 2017 r.

Bookmark and Share
Data publikacji : 11.08.2017

Data modyfikacji : 27.09.2017 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 398
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski