FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

29.06.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wycofania z dniem 31 lipca 2017 r. niektórych norm dotyczących oznaczeń związków chemicznych w gazach odlotowych w ramach badań emisji ze źródeł stacjonarnych

Informuję, że w dniu 1 maja 2017r. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego opublikował komunikat Nr 5/2017 w sprawie stosowania Polskich Norm wycofanych jako dokument odniesienia w ocenie zgodności.

W ww. komunikacie wskazano nowe wydania norm dotyczących oznaczeń związków chemicznych w gazach odlotowych w ramach badań emisji ze źródeł stacjonarnych, uwzględnionych między innymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań prowadzenia pomiarów wielkości  emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014r. poz. 1542), a mianowicie:

  • PN-EN 15058:2017-04 - Emisja ze źródeł stacjonarnych - Oznaczanie stężenia masowego tlenku węgla - Standardowa metoda odniesienia: spektrometria niedyspersyjna  w podczerwieni,
  • PN-EN 14789:2017-04 - Emisja ze źródeł stacjonarnych - Oznaczanie stężenia objętościowego tlenu - Standardowa metoda odniesienia: Paramagnetyzm,
  • PN-EN 14790:2017-04 - Emisja ze źródeł stacjonarnych - Oznaczanie pary wodnej w przewodach - Standardowa metoda odniesienia,
  • PN-EN 14792:2017-04 - Emisja ze źródeł stacjonarnych - Oznaczanie stężenia masowego tlenków azotu - Standardowa metoda odniesienia: chemiluminescencja,
  • PN-EN 14791:2017-04 - Emisja ze źródeł stacjonarnych - Oznaczanie stężenia masowego tlenków siarki - Standardowa metoda odniesienia.

W związku z powyższym, zgodnie z komunikatem, z dniem 31 lipca 2017r., wycofane zostaną ze stosowania dotychczasowe normy dotyczące ww. oznaczeń tj.: PN-EN 15058:2006,  PN-EN 14789:2006,  PN-EN 14790:2006, PN-EN 14792:2006 i PN-EN 14791:2006.

Konsekwencją wprowadzenia nowych norm i wycofania dotychczasowych będzie brak możliwości realizowania badań akredytowanych przez laboratoria, których zakres akredytacji w obszarze regulowanym uwzględnia ww. normy.

W związku z powyższym należy zwrócić uwagę, że przekazywane do organów ochrony środowiska i wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska sprawozdania z pomiarów emisji  substancji do powietrza gazów, przywołujące jako podstawę badań wycofane normy, nie mogą być traktowane jako spełniające wymagania art. 147a z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519, z późn. zm.).

W odniesieniu do pomiarów wykonywanych po 31 lipca 2017r. w oparciu o wycofane normy WIOŚ w Warszawie, zgodnie z art. 305 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska nie będzie ich uznawać.

Bookmark and Share
Data publikacji : 29.06.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 456
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski