FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

12.05.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na Radiowie

W dniu 9 maja 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargę MPO w m.st. Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie wstrzymania użytkowania instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) w Radiowie (decyzja GIOŚ utrzymywała w mocy decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska). Wyrok nie jest prawomocny. Zgodnie z prawem o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, organy Inspekcji Ochrony Środowiska będą mogły podejmować działania względem instalacji MBP w Radiowie po uprawomocnieniu się wyroku.

W przedmiotowej sprawie komunikat wydał również Główny Inspektor Ochrony Środowiska - Komunikat w sprawie instalacji MBP w Radiowie (nazwa komunikatu stanowi automatyczne przekierowanie do jego treści)

 

Rys historyczny

Instalacja eksploatowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o. o., należy do grupy instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości i jest objęta obowiązkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego  od 1 lipca 2015 r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 31 sierpnia 2016 r. wstrzymał z dniem 31 grudnia 2016 r. użytkowanie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie.

Podstawą prawną wydania ww. decyzji wstrzymującej był art. 365 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzymuje, w drodze decyzji, użytkowanie instalacji eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 24 października 2016 r. utrzymał w mocy decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie złożyło skargę  na  decyzję GIOŚ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie.

Składając skargę jednocześnie zwróciło się do WSA z wnioskiem o wstrzymanie wykonania tej decyzji. WSA w Warszawie postanowieniem z dnia 5 grudnia 2016 r. wstrzymał wykonanie decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w związku z czym Główny Inspektorat wniósł zażalenie do NSA na postanowienie WSA w Warszawie, jednakże NSA postanowieniem z dnia 27 lutego 2017 r. oddalił zażalenie GIOŚ. 

W związku ze wstrzymaniem przez sąd administracyjny wykonania decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie nie ma obecnie obowiązku wstrzymania użytkowania instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, a organy Inspekcji Ochrony Środowiska nie mogą egzekwować wykonania tego obowiązku do czasu wydania prawomocnego orzeczenia przez sąd administracyjny.

 

 

Bookmark and Share
Data publikacji : 12.05.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 569
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski