FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

05.05.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie kolejnych ujawnionych przypadków gospodarowania odpadami niezgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa

W nawiązaniu do Komunikatu z 13 kwietnia 2017 r. informującego o ustaleniach przeprowadzonych kontroli na wyrobisku w gminie Żyrardów, które zostały wykorzystane do naliczenia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego opłaty podwyższonej w wysokości ponad 163 mln zł., Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawia informacje o kolejnych ujawnionych przypadkach niezgodnego z prawem zbierania odpadów.

Ustanowione w prawie ochrony środowiska instrumenty finansowo-prawne mogą w takich przypadkach skutkować wymierzeniem przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska kary pieniężnej za naruszenie warunków decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz na poniesieniu przez posiadacza odpadów opłat podwyższonych w sytuacji magazynowania odpadów bez wymaganej decyzji w tym zakresie.

Kara pieniężna wymierzana jest przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska za stwierdzony okres magazynowania odpadów z naruszeniem wymogów określonej decyzji, a więc dotyczy wyłącznie okresu obowiązywania określonej decyzji. W przypadkach, gdy zezwolenie nie zostało uzyskane lub zostało cofnięte, posiadacz odpadów powinien we własnym zakresie naliczyć i wnieść opłatę podwyższoną za magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji, a w przypadku kiedy opłaty takiej nie wniesie, obowiązek jej wniesienia stwierdza właściwy urząd marszałkowski.

Niezbędne jest zatem podejmowanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska odpowiedniego współdziałania zarówno z marszałkiem województwa, jak też z organami udzielającymi zezwoleń (co do zasady jest to starosta, lecz w niektórych przypadkach także marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska).

W konsekwencji przekazania informacji o ustaleniach przeprowadzonych przez WIOŚ w Warszawie kontroli w ostatnim czasie naliczone zostały przez Marszałka Województwa Mazowieckiego opłaty podwyższone w następujących przypadkach:

  • zbieranie na terenie m. st. Warszawy zmieszanych odpadów budowlanych (opłata podwyższona w wysokości około 1,9 mln zł.),
  • zbieranie na terenie miasta Żyrardowa odpadów papieru, tektury i tworzyw sztucznych (opłata podwyższona w wysokości około 700 tys. zł.),
  • zbieranie w miejscowości Tłuste gmina Grodzisk Mazowiecki odpadów pochodzących z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych (opłata podwyższona w wysokości około 1 mln zł.).

Wyniki kontroli WIOŚ w Warszawie wskazujące na naruszenia decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów przekazywane są także każdorazowo do organu, który udzielił danego zezwolenia, w celu zainicjowania przez ten organ procedury cofnięcia zezwolenia. Cofnięcie zezwolenia powoduje zakończenie działalności objętej tym zezwoleniem, zaś posiadacz odpadów, któremu cofnięto zezwolenie, jest obowiązany do usunięcia odpadów i skutków prowadzonej działalności, objętej tym zezwoleniem, na własny koszt.

W pozostałych przypadkach, wójt, burmistrz lub prezydent miasta (a dla terenów zamkniętych oraz nieruchomości, którymi włada gmina – regionalny dyrektor ochrony środowiska) w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

 

Informacje o innych skutecznych działaniach WIOŚ w Warszawie, w wyniku których wymierzono m. in. podwyższone opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie ok. 163 mln. zł. lub usunięto odpady z miejsca nielegalnego deponowania, można znaleźć w poniższych komunikatach:

Bookmark and Share
Data publikacji : 05.05.2017

Data modyfikacji : 05.05.2017 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 638
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski