FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

13.04.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie ujawnienia przez inspektorów WIOŚ w Warszawie Delegatura w Płocku nielegalnego składowania odpadów w wyrobisku poeksploatacyjnym złóż kruszywa naturalnego

W czerwcu 2015 roku inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Płocku ujawnili nielegalne przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, polegające na wypełnianiu tymi odpadami wyrobisk poeksploatacyjnych złóż kruszywa naturalnego przez przedsiębiorcę z terenu województwa mazowieckiego.

Przedsiębiorca ten posiadał zezwolenie Marszałka Województwa Mazowieckiego na prowadzenie przetwarzania odpadów poprzez wypełnianie ww. wyrobisk, jednak nie dotyczyło ono tego kodu odpadu. Przyjęte były one natomiast pod niewłaściwym, dopuszczonym w ww. zezwoleniu kodem jako 19 12 09 – Minerały (np. piasek, kamienie) w ilości kilkunastu tysięcy ton i pochodziły głównie od jednego przedsiębiorcy z terenu województwa łódzkiego.

Oględziny wykazały, że wyrobiska są starannie przykryte ziemią, jednak na powierzchni widoczne były pojedyncze odpady o charakterze komunalnym oraz budowlane.

Do pełnego udokumentowania jakiego rodzaju odpady znajdują się w głębi wyrobisk użyto samochodu z wiertnicą. Wykonano trzy wiercenia na głębokość 3 metrów każde. Podczas wierceń w wyrobiskach na powierzchnię wydobywały się odpady o charakterze drobnej frakcji zmieszanych odpadów komunalnych wymieszanych z ziemią i brunatną masą o zapachu rozkładających się odpadów biodegradowalnych.

Pozwoliło to bezsprzecznie udowodnić, że odpady o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, w dalszym ciągu zalegają w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych, tj. w wyrobiskach. Kierownik Delegatury WIOŚ w Płocku wystąpił do Marszałka Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla tego przedsiębiorcy. Dokumentacja z tej kontroli była podstawą cofnięcia przez Marszałka Województwa Mazowieckiego decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tych wyrobiskach, oraz stanowiła dowód w postępowaniu odwoławczym zakończonym utrzymaniem w mocy ww. decyzji przez Ministra Środowiska.

Ponadto, ustalenia kontroli krzyżowych przeprowadzonych przez WIOŚ w Warszawie Delegatury w Płocku oraz WIOŚ w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, zostały wykorzystane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w postępowaniu dotyczącym nałożenia opłaty podwyższonej w wysokości około 163 mln zł za magazynowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym.

Bookmark and Share
Data publikacji : 13.04.2017

Data modyfikacji : 27.04.2017 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 813
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski