Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

20.01.2017

KOMUNIKAT z dnia 20 stycznia 2017 r. Nie trzeba przesyłać wykazów za korzystanie ze środowiska za 2016 rok do WIOŚ w Warszawie

PRZYPOMINAMY O ZMIANACH DOTYCZĄCYCH OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH!

Nie trzeba składać ani przesyłać do wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska wykazów rocznych zawierających informacje i dane, wykorzystane do ustalenia opłat za korzystanie ze środowiska za rok 2016 oraz za następne okresy rozliczeniowe.

Wykazy i opłaty za korzystanie ze środowiska za 2016 rok należy przedkładać jedynie marszałkowi województwa (w terminie do 31.03.2017 r.).

Pamiętać należy o zwolnieniu z wnoszenia opłat rocznych za dany rodzaj korzystania ze środowiska w przypadku, gdy ich wysokość nie przekroczy kwoty 800 zł. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: http://www.mazovia.pl/, w zakładce „Ekologia i Środowisko”.

Podmioty naliczają i wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska, czyli  za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów, jednocześnie składając marszałkowi województwa „Wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za dany rok kalendarzowy, począwszy od 2013 roku.

Zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342).

Data publikacji : 20.01.2017

Data modyfikacji : 20.01.2017 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 3529
Opublikowane przez Iwona Kalinowska-Witowska