Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

20.01.2017

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 20.01.2017 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla paliwa stosowanego do silników statków żeglugi śródlądowej oraz ciężkiego oleju opałowego

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w  których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. poz. 2008), które weszło w  życie z dniem 01.01.2017 r. zawartość siarki w przeliczeniu na masę w:

  1. ciężkim oleju opałowym nie może być większa niż 1% (§2 pkt. 2),
  2. oleju do silników statków żeglugi śródlądowej nie może być większa niż 0,002% (§2 pkt. 3).

Instalacjami, w których stosowane będą ciężkie oleje opałowe, które nie muszą spełniać wymagań jakościowych w zakresie zawartości siarki, są instalacje energetycznego spalania:

1) dla których stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy z dnia 27  kwietnia 2001 r.  – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) i  które spełniają określone w tych przepisach standardy emisyjne dwutlenku siarki;

2) dla których nie stosuje się przepisów wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska i których wartości stężeń SO2 w gazach odlotowych nie przekraczają 1700 mg/m3u przy zawartości tlenu w gazach odlotowych wynoszącej 3% na jednostkę objętości tych gazów w stanie suchym;

3) w rafineriach, dla których średnia miesięczna wartość stężenia dwutlenku siarki w gazach odlotowych, uśredniona dla wszystkich tych instalacji w danej rafinerii, niezależnie od wykorzystywanego rodzaju paliwa lub mieszanki paliw, nie przekracza 1700 mg/mu3 przy zawartości tlenu w gazach odlotowych wynoszącej 3% na jednostkę objętości tych gazów w stanie suchym. Uśrednianie to nie obejmuje instalacji, o których mowa w pkt 1 i 2. Uśredniając średnie miesięczne wartości stężenia dwutlenku siarki w gazach odlotowych dla wszystkich tych instalacji w danej rafinerii, uwzględnia się wartość ważoną względem natężenia przepływu objętości gazów odlotowych z poszczególnych instalacji.

Warunkiem stosowania ciężkich olejów opałowych w ww. instalacjach  jest posiadanie przez prowadzących te instalacje pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza lub pozwolenia zintegrowanego.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. poz. 1547), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 266 i 1592).

Data publikacji : 20.01.2017

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 1128
Opublikowane przez Iwona Kalinowska-Witowska