Aktualności

30.04.2013

AKTUALNOŚCI 30. 04. 2013 r. Publikacja opracowania „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2012 rok”

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska, w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie wykonano opracowanie: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2012 rok”.

Ocena za 2012 r. została wykonana w nowym układzie stref: aglomeracja warszawska, miasto Radom, miasto Płock, strefa mazowiecka. Wyniki oceny są następujące:

  • poziomy dopuszczalne dla pyłu PM10 zostały przekroczone w obrębie czterech stref (obszar całego województwa): aglomeracja warszawska, miasto Radom, miasto Płock, strefa mazowiecka. W aglomeracji warszawskiej wystąpiły również przekroczenia wartości średniorocznej dla NO2 na stacji komunikacyjnej,
  • poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji dla pyłu PM2,5 został przekroczony w obrębie czterech stref (obszar całego województwa): aglomeracja warszawska, miasto Radom, miasto Płock, strefa mazowiecka,
  • poziom docelowy dla benzo(a)pirenu został przekroczony w obrębie czterech stref (obszar całego województwa): aglomeracja warszawska, miasto Radom, miasto Płock, strefa mazowiecka.

Wyżej wymienione strefy otrzymały klasę C i zgodnie z art. 91, pkt 1 i pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska wymagają opracowania programów ochrony powietrza, jeżeli do tej pory nie zostały opracowane.

Poziomy celu długoterminowego dla ozonu i docelowy dla PM2,5 są przekroczone na obszarze całego województwa ze względu na kryterium ochrony zdrowia, a dla ozonu dodatkowo dla ochrony roślin. 

Raport został przekazany Zarządowi i Sejmikowi Województwa Mazowieckiego. Raport jest dostępny na stronie WIOŚ w zakładce PUBLIKACJE.

Wykonanie „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2012 r.” możliwe było dzięki udzielonemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wsparciu finansowemu na realizację zadań państwowego monitoringu środowiska dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Data publikacji : 30.04.2013

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 1765
Autor : Tomasz Klech
Opublikowane przez Ewa Pacholska