Aktualności

07.02.2023

WIOŚ w Warszawie potwierdził fakt nielegalnego magazynowania odpadów.

Na zlecenie WIOŚ w Warszawie Delegatury w Mińsku Mazowieckim wykonano badania terenu w miejscowości Olszewice gm. Kałuszyn. Podczas działań ujawniono, że na badanym terenie znajdują się nielegalnie magazynowane odpady.

Całodniowe prace terenowe były kierowane, koordynowane i nadzorowane przez WIOŚ w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim. W pierwszej fazie prac WIOŚ w Warszawie wytypował miejsca na badanym terenie. Zostały one - za pomocą sprzętu budowlanego - przygotowane do dokonania poboru prób. W drugiej fazie na przygotowanych stanowiskach dokonano odwiertów. Potwierdziły one fakt zakopania odpadów komunalnych i budowlanych. Próbki z tych odwiertów zostały pobrane do analiz przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ.

Równocześnie na zlecenie WIOŚ w Warszawie wytypowano miejsca, które GIOŚ - zgodnie z zaleceniami WIOŚ w Warszawie – przebadał za pomocą georadaru. Cały teren będący obiektem badań został poddany monitoringowi przez dron z kamerą termowizyjną.

O wynikach badań i poczynionych ustaleniach WIOŚ w Warszawie poinformuje odpowiednie służby oraz organy państwa zgodnie z ich zakresem kompetencji.

Opcje strony

do góry