Aktualności

29.04.2021

Nielegalne magazynowanie odpadów w gm. Płoniawy – Bramura

W dniu 21.04.2021 r. inspektorzy WIOŚ podczas czynności prowadzonych w terenie ujawnili miejsce nielegalnego magazynowania odpadów w miejscowości Płoniawy – Bramura (powiat makowski).

Na działce znajdowały się różnego rodzaju odpady: wielkogabarytowe, budowlane oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Inspektorzy na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy o IOŚ wykonali rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie oraz ustalili numer działki.

Sprawa jest w toku.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że zgodnie z art. 26 Ustawy o odpadach (Dz.U. 2019 r. poz. 701 ze zm.), posiadacz odpadów jest obowiązany do ich niezwłocznego usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Poprzez posiadacza odpadów rozumie się wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów. Domniemywa się, że posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości jest władający powierzchnią ziemi.

Opcje strony

do góry