Aktualności

17.12.2020

Wyrok sądu dla sprawcy zakopującego odpady niebezpieczne

W powiecie przysuskim wskutek działań operacyjnych Inspektorów Grupy Interwencyjnej  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu, z zastosowaniem technicznych środków wsparcia, doprowadzono do wykrycia nielegalnego procederu jakim było zakopywanie odpadów niebezpiecznych pochodzących z przemysłu garbarskiego, na terenie o powierzchni ok. 600 m2.

Na podstawie zebranych informacji została przeprowadzona kontrola interwencyjna, podczas której w odkopach stwierdzono obecność strużyny chromowej w niebieskich workach oraz ścinki wygarbowanej skóry. Pobrano próby odpadu strużyny chromowej, w których badanie laboratoryjne potwierdziło obecność chromu. Ponadto w 7 miejscach Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ wykonało odwierty, które ujawniły obecność odpadów garbarskich w postaci skrawków skóry (tzw. cyplowiny), strużyny garbarskiej i folii na głębokości od 0,5 m do 1,6 m.  

            W związku z zebranymi dowodami na podstawie art. 183 § 1 Kodeksu Karnego, „kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska skierował do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

  Po przeprowadzeniu postępowania Sąd Rejonowy w Przysusze  wyrokiem z dnia 28 września 2020 roku

  • skazał oskarżonego na karę 1 roku pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata,
  • ukarał oskarżonego grzywną w wysokości 10 000 zł,
  • orzekł wobec oskarżonego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z gospodarką odpadami na okres 10 lat,
  • orzekł nawiązkę na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 30 000 zł,
  • zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów sądowych na kwotę 3224,19 zł.

Wyrok jest prawomocny.

Ponadto, wobec sprawcy została wymierzona przez Kierownika Delegatury w Radomiu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie kara w wysokości 10 000 zł za utrudnianie kontroli.

             Zgodnie z obowiązującym prawem na wniosek MWIOŚ gmina prowadzi postępowanie w celu wydania decyzji nakazującej usunięcie sprawcy zgromadzonych odpadów.

Opcje strony

do góry