Aktualności

15.07.2020

Zanieczyszczenie rzeki Pisi substancjami ropopochodnymi.

W dniu 14.07.2020 r. ok. godz.15:00 przedstawiciel Miasta Sochaczew poinformował Delegaturę WIOŚ w Płocku, że wylotem wód opadowych i roztopowych zlokalizowanym przy ul. 15 sierpnia w Sochaczewie przedostały się substancje ropopochodne do rzeki Pisi, będącej dopływem rzeki Bzury.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne ( Dz. U. z 2020 r. poz.310) organem właściwym w sprawach kontroli gospodarowania wodami w zakresie korzystania z wód oraz ochrony zasobów wodnych, w szczególności zdarzeń z nieustalonym sprawcą, jest właściwy obszarowo organ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z art. 335 ust.1 pkt.1 ww. ustawy Prawo wodne, kontrolę gospodarowania wodami w zakresie określonym w art.334 pkt. 1-7 oraz 9-13 ustawy, m.in. kontrolę korzystania z wód i utrzymywania wód i urządzeń wodnych wykonują Wody Polskie.

Jednocześnie, dla dobra sprawy WIOŚ w Warszawie podjął działania wyjaśniające. Na miejsce zdarzenia udali się inspektorzy w celu przeprowadzenia oględzin terenu oraz pobrania próbek ścieków z wylotu kanalizacji opadowej oraz wody rzeki Pisi. Badania i analizę próbek zlecono CLB GIOŚ Pracowni w Warszawie.

W wyniku podjętych działań ustalono, że zanieczyszczenie rzek spowodowane było przedostaniem się substancji ropopochodnych wylotem kanalizacji miejskiej opadowej do rzeki Pisi  jak również, że zanieczyszczenie kanalizacji substancjami ropopochodnymi mogło być związane z odprowadzeniem do kanalizacji miejskiej zanieczyszczeń z terenów pobliskiej stacji paliw lub myjni.

Sprawa jest w toku.

Data publikacji : 15.07.2020

Data modyfikacji : 23.07.2020 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 245
Opublikowane przez Iwona Zdunek
KzMiP