Aktualności

17.12.2019

Udział przedstawicieli WIOŚ w Warszawie w szkoleniu dla hodowców i producentów drobiu

Przedstawiciele Delegatury WIOŚ w Ciechanowie przeprowadzili szkolenie dla hodowców i producentów drobiu w Cierszewie k/Płocka, które zostało zorganizowane przez Zarząd Główny Polskiego Związku Zrzeszenia Hodowców i Producentów Drobiu.

Szkolenie poświęcone było m. in. Najlepszym Dostępnym Technikom (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Poruszono także zagadnienia związane z kontrolą Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez prowadzących instalacje do chowu i hodowli drobiu. Omówiony został również „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, który wszedł w życie 27 lipca 2018 r. i określa sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych.

Po wystąpieniu odbyła się dyskusja, podczas której przedstawiciele Delegatury udzielili odpowiedzi na liczne pytania dotyczące realizacji Programu oraz standardu BAT.

Data publikacji : 17.12.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 281
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski