Aktualności

02.09.2019

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 02.09.2019 r. w sprawie awarii rurociągów technologicznych MPWiK i zrzutu ścieków nieoczyszczonych wylotem awaryjnym na wysokości ul. Farysa w Warszawie

Dot. awarii układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka”

Informacja nr 8 sporządzona w dniu 2 września 2019 r.

WIOŚ w Warszawie w dniu 2 września 2019 r. kontynuował rozpoczęte w dniu 28 sierpnia 2019 r. czynności kontrolne w MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Podczas kontroli, na podstawie informacji przekazanych przez Spółkę, ustalono, że od godziny 7.50 w dniu 28 sierpnia 2019 r. (od chwili rozpoczęcia awaryjnego zrzutu) do godziny 11.10 w dniu 2 września 2019 r. przedmiotowym wylotem odprowadzono do rzeki Wisły 1 155 270 m3 nieoczyszczonych ścieków.

W dniu 2 września 2019 r. WIOŚ w Warszawie w ramach trwających czynności kontrolnych w MPWiK w m.st. Warszawie S.A., dokonał następujących ustaleń:

 • ścieki wprowadzone są  do rzeki Wisły bez mechanicznego podczyszczania na kracie. W bezpośredniej okolicy, poniżej wylotu ścieków nieoczyszczonych, widoczne są stałe zanieczyszczenia (np. fragmenty artykułów sanitarnych);
 • trwa ozonowanie, od godziny 11.00 w dniu 1 września 2019 r. pracuje 5 urządzeń do ozonowania ścieków,
 • do godz. 13.30 (w dniu 2 września 2019 r.) nie ustalono przyczyn awarii,

W trakcie oględzin, w dniu 2 września 2019 r. przy wietrznej pogodzie, stwierdzono uciążliwość zapachową w okoli wylotu ścieków.

Wojsko prowadzi prace związane z montażem mostu pontonowego, na którym ma zostać poprowadzony kolektor umożliwiający przesył ścieków nieoczyszczonych z lewej na prawą stronę Wisły, docelowo do oczyszczalni Czajka. W dniu 2 września 2019 r. do godziny 12.00 most nie został zbudowany.

Przedstawiciel MWIOŚ wziął udział w posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy zwołanego w dniu 2 września 2019 r.

Rejon zdarzenia monitoruje patrol motorowodny Policji Rzecznej, z którym WIOŚ w Warszawie pozostaje w bieżącym kontakcie. WIOŚ w Warszawie na prośbę Wojewody Mazowieckiego dodatkowo wystąpił do Mazowieckiego Okręgu Wędkarskiego o zwracanie szczególnej uwagi na starorzecza i meandry na rzece Wiśle na odcinku od Mostu Północnego w Warszawie do Płocka, w celu monitorowania czy nie gromadzą się tam i nie osiadają nieczystości oraz o bieżące przekazywanie informacji w przypadku zauważenia niepokojących zjawisk w środowisku.

W dniu 2 września 2019 r. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Warszawie (CLB) w ramach trwającej kontroli prowadzonej przez WIOŚ w Warszawie pobrało próbkę ścieków z kolektora na wysokości ul. Farysa w Warszawie. CLB pobrało także próbki wody z rzeki Wisły w wyznaczonych punktach monitoringu badawczego.

W dniu 2 września 2019 r. inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatury w Płocku w godzinach południowych dokonali oględzin rzeki Wisły z brzegu przy ul. Grabówka, ul. Gmury i przy bulwarach wiślanych obok molo, podczas których, w badaniu organoleptycznym (wzrokowym), nie stwierdzono śladów pływających zanieczyszczeń na powierzchni wody, odcień wody lekko brązowy,

Przedstawiciel MWIOŚ w dniu 2 września 2019 r. wziął udział w posiedzeniu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Płocku.

 

Dotychczas wykonane badania wody rzeki Wisły w punktach wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy wskazują na negatywny wpływ zrzutu ścieków na jakość wód w oznaczeniach  tj. ChZTCr, azot ogólny, azot amonowy, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, detergenty niejonowe, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, przewodność, tlen rozpuszczony, ogólny węgiel ograniczy (TOC).

Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że następowało pogorszenie jakości wody w zakresie zawartości azotu amonowego w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, tj.:

 • 28 sierpnia 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 29,5 mg/l poniżej zrzutu,
 • 29 sierpnia 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 10,1 mg/l poniżej zrzutu,
 • 30 sierpnia 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 5,99 mg/l poniżej zrzutu,
 • 31 sierpnia 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 11,4 mg/l poniżej zrzutu,
 • 1 września 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 4,97 mg/l poniżej zrzutu.

Na podstawie wyników badań terenowych próbek wody pobranych w dniu 2 września 2019 r. stwierdzono:

 • pogorszenie jakości wody rzeki Wisły w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły w porównaniu do punktu powyżej zrzutu (tło) w zakresie wskaźnika: tlen rozpuszczony tj.:  

- 8,5 mg/l powyżej zrzutu (tło),

            - 5,7 mg/l poniżej zrzutu;

 • pogorszenie jakości wody rzeki Wisły w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły w porównaniu do punktu powyżej zrzutu (tło) w zakresie wskaźnika: przewodność tj.:

- 1029 mS/cm powyżej zrzutu (tło),

            - 1208 mS/cm poniżej zrzutu;

 • wzrost zawartości tlenu rozpuszczonego w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły w odniesieniu do badań przeprowadzonych w dniu 1 września 2019 r. tj.  

- w dniu 1 września 4,6 mg/l, 

- w dniu 2 września 5,7 mg/l.

 

Kolejne oznaczenia prezentowane w poniższych tabelach są uzupełniane w miarę pozyskiwania wyników badań z CLB.

Kolorem niebieskim wyróżniono oznaczenia otrzymane w dniu 2 września 2019 r.

I. Ścieki nieoczyszczone - kolektor na wysokości ul. Farysa 1 w Warszawa - próbka jednorazowa z wylotu do rzeki Wisły z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r.

godz. 12.34

29.08.2019r. godz. 14.30

30.08.2019r. godz. 9.25

31.08.2019r. godz. 12.40

01.09.2019r. godz. 8.25

pH

 

6,5 - 9,0

8,00

8,30

8,30

8,70

7,70

Temperatura

oC

35

24,0

23,9

22,9

23,0

21,6

ChZTCr

mg/l

125

592

696

409

 

 

Azot ogólny

mg/l

30

63,2

70,6

38,6

 

 

Azot amonowy

mg/l

10

43,7

52

27,2

46,6

34,6

Fosfor ogólny

mg/l

3

7,31

9,49

 

 

 

Chlorki

mg/l

1000

 

262

 

 

 

Siarczany

mg/l

500

 

91,2

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

0,1

 

0,117

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

15

 

0,397

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

0,1

 

0,009

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

5

 

0,012

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

35

320

336

468

 

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

50

27,1

35,6

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

10

4,95

4,48

 

 

 

 

* aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie  substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

Ciąg dalszy tabeli nr I - Ścieki nieoczyszczone - kolektor na wysokości ul. Farysa 1 w Warszawa - próbka jednorazowa z wylotu do rzeki Wisły z dnia 2 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r.

godz. 11.30

pH

 

6,5 - 9,0

8,4

Temperatura

oC

35

23,2

ChZTCr

mg/l

125

 

Azot ogólny

mg/l

30

 

Azot amonowy

mg/l

10

 

Fosfor ogólny

mg/l

3

 

Chlorki

mg/l

1000

 

Siarczany

mg/l

500

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

0,1

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

15

 

Cyjanki wolne

mg/l

0,1

 

Cyjanki związane

mg/l

5

 

Zawiesina ogólna

mg/l

35

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

50

 

Detergenty niejonowe

mg/l

10

 

 

* aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie  substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

 

II. Monitoring badawczy rzeki Wisły

1) Woda z rzeki Wisły – ok. 50 m powyżej zrzutu ścieków (tło) – pobór brzegowy z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r.

godz. 12.40

29.08.2019r. godz. 14.40

30.08.2019r. godz. 9.20

31.08.2019r. godz. 11.15

01.09.2019r. godz. 7.20

pH

 

7,5 - 8,4

8,30

9,00

7,8

9,00

7,60

Temperatura

oC

<24,0

26,5

26,9

26,8

27,4

24,2

ChZTCr

mg/l

≤30,0

32,1

29,9

32,0

 

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

2,00

1,61

1,38

 

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<1,00

<1,00

<0,078

<1,00

<1,00

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,156

0,13

 

 

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

163

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

54,1

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

<0,002

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

<0,100

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

44

26

37

 

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

8,8

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

0,282

0,506

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

10,8

10,1

7,76

7,7

6,2

Przewodność

µS/cm

≤850

750

870

971

913

1006

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

 

8,65

 

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 1 - Woda z rzeki Wisły – ok. 50 m powyżej zrzutu ścieków (tło) – pobór brzegowy z dnia 2 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r.

godz. 10.55

pH

 

7,5 - 8,4

8,6

Temperatura

oC

<24,0

25,2

ChZTCr

mg/l

≤30,0

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,5

Przewodność

µS/cm

≤850

1029

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

 
2) Woda z rzeki Wisły – poniżej zrzutu ścieków (pobór brzegowy) z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.
 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r.

godz. 12.45

 

50m poniżej zrzutu

29.08.2019r. godz. 15.10

 

500m poniżej zrzutu

30.08.2019r. godz. 10.55

 

500m poniżej zrzutu

31.08.2019r. godz. 11.40

 

500m poniżej zrzutu

01.09.2019r. godz. 7.40

 

500m poniżej zrzutu

pH

 

7,5 - 8,4

8,0

8,80

7,90

8,30

7,70

Temperatura

oC

<24,0

25,0

26,2

25,6

25,2

24,8

ChZTCr

mg/l

≤30,0

292

134

149

 

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

40,3

15

12,5

 

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

29,5

10,1

5,99

11,4

4,97

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

3,32

1,76

 

 

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

178

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

61,2

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

<0,002

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

<0,100

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

145

101

330

 

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

34,7

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

4,39

1,20

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

7,87

7,8

5,8

5,3

4,6

Przewodność

µS/cm

≤850

1083

1045

831

1031

1087

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

 

35,6

 

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

Ciąg dalszy tabeli nr 2 - Woda z rzeki Wisły – poniżej zrzutu ścieków (pobór brzegowy) z 2 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r. godz. 12.00

 

500m poniżej zrzutu

pH

 

7,5 - 8,4

8,4

Temperatura

oC

<24,0

24,4

ChZTCr

mg/l

≤30,0

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

5,7

Przewodność

µS/cm

≤850

1208

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

3) Woda z rzeki Wisły – m. Kazuń (pobór z mostu) z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

30.08.2019r. godz. 10.00

31.08.2019r. godz. 11.40

01.09.2019r. godz.8.30

pH

 

7,5 - 8,4

8,10

8,1

8,00

Temperatura

oC

<24,0

25,3

26,1

24,6

ChZTCr

mg/l

≤30,0

 

 

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

 

 

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

 

<0,05

<0,05

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

 

 

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

 

 

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,0

8,2

7,2

Przewodność

µS/cm

≤850

926

915

1026

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

Ciąg dalszy tabeli nr 3 - Woda z rzeki Wisły – m. Kazuń (pobór z mostu) z dnia 2 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r. godz. 8.50

pH

 

7,5 - 8,4

8,2

Temperatura

oC

<24,0

24,4

ChZTCr

mg/l

≤30,0

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

7,6

Przewodność

µS/cm

≤850

937

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

4) Woda z rzeki Wisły – m. Wyszogród (pobór z mostu) z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

30.08.2019r. godz. 9.20

31.08.2019r. godz. 7.00

01.09.2019r. godz. 6.10

pH

 

7,5 - 8,4

8,00

7,7

7,90

Temperatura

oC

<24,0

24,8

23,6

21,3

ChZTCr

mg/l

≤30,0

30,6

 

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,46

 

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<1,0

<1,0

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

 

 

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

24,0

 

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,6

7,0

7,5

Przewodność

µS/cm

≤850

695

757

774

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

9,82

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

Ciąg dalszy tabeli nr 4 - Woda z rzeki Wisły – m. Wyszogród (pobór z mostu) z dnia 2 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r. godz. 8.15

pH

 

7,5 - 8,4

8,0

Temperatura

oC

<24,0

22,5

ChZTCr

mg/l

≤30,0

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

7,8

Przewodność

µS/cm

≤850

827

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

5) Woda z rzeki Wisły – m. Płock  na wysokości ul. Grabówka - powyżej ujęcia wody z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r.

godz. 15.40

29.08.2019r. godz. 6.15

30.08.2019r. godz. 8.15

31.08.2019r. godz. 6.00

01.09.2019r. godz. 5.40

pH

 

7,5 - 8,4

8,40

8,0

7,90

7,9

8,20

Temperatura

oC

<24,0

25,0

23,3

24,7

24,4

23,7

ChZTCr

mg/l

≤30,0

 

 

31,5

 

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,51

1,36

1,34

 

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<0,078

<0,078

<1,0

<1,0

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

 

 

 

 

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

 

 

22,0

 

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

9,41

7,71

7,2

7,9

8,4

Przewodność

µS/cm

≤850

762

778

722

712

767

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

 

9,48

 

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 5 - Woda z rzeki Wisły – m. Płockna wysokości ul. Grabówka - powyżej ujęcia wody z dnia 2 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r. godz. 7.40

pH

 

7,5 - 8,4

8,2

Temperatura

oC

<24,0

22,6

ChZTCr

mg/l

≤30,0

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,2

Przewodność

µS/cm

≤850

775

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Kolorem niebieskim wyróżniono oznaczenia otrzymane w dniu 2 września 2019 r.

Kolejne oznaczenia będą uzupełniane w miarę pozyskiwania wyników badań z CLB.

Poniżej przekazuję dodatkowe wyniki otrzymane z CLB w dniu 2 września 2019 r. z badań przeprowadzonych w dniu 1 września 2019 r.

PP

Oznaczenia, jednostka/Miejsce poboru próbek

 

 

 

 

 

 

 

Godzina

Rzeka Wisła powyżej wylotu kolektora przy ul. Farysa

 

 

 

 

 

 

7:20

Rzeka Wisła poniżej wylotu kolektora przy
ul. Farysa

 

 

 

7:40

Rzeka Wisła w miejscowości Kazuń

 

 

 

 

 

 

8:30

Rzeka Wisła w miejscowości Wyszogród

 

 

 

 

 

 

 

6:10

Rzeka Wisła przed miastem Płock
ul. Grabówka (przed ujęciem wody)

 

 

 

 

5:40

1

Temp °C

24,2

24,8

24,6

21,3

23,7

2

Tlen rozpuszczony mg/dm3

6,2

4,6

7,2

7,5

8,4

3

Nasycenie wód tlenem %

75,6

55,7

87,6

83,5

98,5

4

pH

7,6

7,7

8,0

7,9

8,2

5

Przewodność mS/cm

1006

1087

1026

774

767

6

Zawiesina ogólna mg/dm3

31

48

29

26

22

7

Azot amonowy mg/dm3

<0,078

4,97

<0,050

<0,078

<0,078

8

Azot ogólny mg/dm3

0,90

8,07

1,64

0,83

0,86

9

ChZTCr

25,6

60,1

28,9

28,5

28,2

10

Fosfor ogólny mg/dm3

0,115

0,680

0,120

0,138

0,138

11

OWO

7,62

17,4

5,33

8,28

8,96

 

 

Data publikacji : 02.09.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 440
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski