Aktualności

08.08.2019

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Stare Babice

Gmina Stare Babice jest gminą wiejską położoną w powiecie warszawskim zachodnim, zamieszkałą przez 18 842 mieszkańców.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Stare Babice:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne oraz odpady komunalne pozostałe po segregacji od właścicieli nieruchomości odbierane są raz na 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej i 3 razy w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są raz w miesiącu z zabudowy jednorodzinnej i raz w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej;
 • odpady ulegające biodegradacji od właścicieli nieruchomości w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada odbierane są co 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej i z zabudowy wielorodzinnej, w okresie od grudnia do marca odpady zielone mieszkańcy mogą oddać w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzony przez Gminę.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • W latach 2014, 2017 i 2018 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie. W latach 2015 i 2016 „Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostało złożone po terminie ustawowym;
 • Gmina sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2016. Analizy za 2014 r. oraz za 2016 r. zostały udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Babice po terminie ustawowym;
 • W latach 2015-2018 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

 

poziom uzyskany / poziom wymagany

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100,0 / 16,0

42,23 / 18,0

82,69 / 20,0

99,86 / 30,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

poziom uzyskany / poziom wymagany

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

56,0 / 40,0

58,36 / 42,0

100,0 / 45,0

100,0 / 50,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

poziom uzyskany / dopuszczalny poziom składowania

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

5,4 / 50,0

19,73 / 50,0

0,82 / 45,0

5,65 / 40,0

 

* Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2013 r. obowiązuje od 16 lipca.

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • nieprowadzenie ewidencji odpadów na terenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
 • nieprzekazywanie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za lata 2015-2018;

Podjęte działania pokontrolne:

 • nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego, na podstawie art. 180 ustawy o odpadach;
 • pouczono o obowiązku przekazywania Marszałkowi Województwa Mazowieckiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, na podstawie art. 180a ustawy o odpadach;
 • wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do:
  • zawieranie zapisów, których wymaga ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w umowach na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  • weryfikowania terminowości przedkładanych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
  • weryfikowania danych zawartych w półrocznych sprawozdaniach podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w szczególności w zakresie wypełniania przez ww. podmioty art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  • prowadzenia na bieżąco ewidencji odpadów w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • sporządzenia i przedłożenia Marszałkowi Województwa Mazowieckiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za lata 2015 – 2018;
  • przekazywania bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych odpadów zielonych przyjętych od właścicieli nieruchomości na terenie PSZOK;
  • prowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zakresie spełniania wymagań;
  • terminowego sporządzania i publikowania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy stare Babice corocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
Data publikacji : 08.08.2019

Data modyfikacji : 19.08.2019 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 1549
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski