Aktualności

23.07.2019

Nielegalne składowanie odpadów niebezpiecznych w Białobrzegach

W dniu 10 lipca 2019 r. inspektorzy WIOŚ w Warszawie wspólnie z organami policji przeprowadzili czynności kontrolne na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Białobrzegi, gdzie stwierdzono magazynowanie odpadów przemysłowych, w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Oględziny wykazały, że w części magazynowej budynku zgromadzono odpady niewiadomego pochodzenia. Odpady znajdują się w 137 pojemnikach plastikowych typu „mauzer” o pojemności 1000 litrów. Pojemniki ustawione są na paletach drewnianych w jednej i dwóch warstwach. Przy założeniu, że średnia waga 1 m3 wynosi 0,8 Mg, można przyjąć, że łącznie magazynowanych jest ok. 110 Mg odpadów.

W trakcie czynności kontrolnych w dniu 10 lipca 2019 r. na zlecenie inspektorów, Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z udziałem funkcjonariuszy PSP pobrało próbki i wykonało badania odpadów, które potwierdziły obecność substancji niebezpiecznych, posiadających również właściwości łatwopalne.

W wyniku przeprowadzonych działań Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska skierował wniosek do Prokuratury Rejonowej w Grójcu o podjęcie czynności wyjaśniających i postępowania przygotowawczego w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 183 § 1 kodeksu karnego. Składowanie odpadów w sposób skutkujący spowodowaniem zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób lub spowodowanie zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach jest przestępstwem w środowisku, sankcjonowanym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Skierowano również wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi o zobowiązanie posiadacza odpadów do usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.).

Czynności prokuratury i WIOŚ w Warszawie są nadal w toku.

Data publikacji : 23.07.2019

Data modyfikacji : 23.07.2019 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 570
Opublikowane przez Izabela Skalska-Nowak