Aktualności

22.07.2019

Porzucone odpady na naczepie

8 lipca 2019 r. inspektorzy WIOŚ w Warszawie przy współudziale Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu przeprowadzili czynności kontrolne na terenie zatoki przystanku autobusowego w m. Szczęsna, gm. Grójec.

W wyniku działań Inspekcji stwierdzono, że na terenie zatoki przystanku autobusowego znajduje się naczepa samochodowa pozostawiona przez nieznaną osobę. Stwierdzono, że na naczepie znajdowały się odpady w postaci zużytej odzieży i opon magazynowane luzem.

Z ustaleń dokonanych przez WIOŚ wynika że właścicielem działki, na której porzucona została naczepa jest gmina Grójec. Wobec powyższego skierowano pismo do Burmistrza Miasta i Gminy Grójec o podjęcie działań zmierzających do usunięcia porzuconych odpadów. Zgodnie z ustawą o odpadach domniemywa się, że to właśnie władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości i na gminie ciąży obowiązek usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania bądź magazynowania.

Niezależnie od powyższych działań, WIOŚ w Warszawie skierował również wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zobowiązanie Burmistrza Miasta i Gminy Grójec jako władającego powierzchnią ziemi do usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania bądź magazynowania zgodnie z art. 26 ust 3 cytowanej wyżej ustawy o odpadach.

Obecnie prowadzone są czynności w celu ujawnienia sprawcy porzucenia.

 

Data publikacji : 22.07.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 457
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski