Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

04.02.2019

Udział przedstawicieli WIOŚ w Warszawie w konferencjach dotyczących problematyki gospodarowania odpadami.

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie uczestniczyli w dwóch konferencjach merytorycznych dotyczących problematyki gospodarowania odpadami.

21 stycznia 2019 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się pod patronatem honorowym Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Sprawiedliwości, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Komendanta Głównego Policji konferencja merytoryczna pt. „Przestępstwa przeciwko środowisku”.

Przestępstwa przeciwko środowisku to nowy rodzaj przestępstw w Polsce. Szczególnie na przestrzeni ostatnich lat miało miejsce wiele zdarzeń, związanych z działalnością zorganizowanych grup przestępczych oraz osób, które nie bacząc na wielkie straty środowiskowe, dokonywały przestępstw przynoszących ogromne zyski ich organizatorom.

W trakcie konferencji, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele Inspekcji Ochrony Środowiska, Prokuratury i Policji, zostały omówione ujawnione przykłady patologicznych zachowań w gospodarce odpadami oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie współdziałania służb Inspekcji Ochrony Środowiska oraz organów ścigania. 

WIOŚ w Warszawie był partnerem merytorycznym organizowanej konferencji, w trakcie której przedstawiciel Inspekcji przedstawił słuchaczom prezentację pod tytułem Działania ograniczające szarą strefę w gospodarce odpadami – kontrola, monitoring i prowadzenie czynności egzekucyjnych.

 

Kolejna konferencja w której uczestniczył przedstawiciel WIOŚ w Warszawie odbyła się 31 stycznia 2019 r. i poświęcona była gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Organizatorem konferencji był Wójt Gminy Izabelin.

Tematyka konferencji poświęcona były omówieniu bieżących problemów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Aglomeracji Warszawskiej.

W trakcie spotkania przedstawiciel WIOŚ w Warszawie, reprezentujący również Wojewodę Mazowieckiego, przedstawił uczestnikom podsumowanie kontroli w zakresie przestrzegania przez gminy obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zwrócił uwagę na nieprawidłowości jakie zostały stwierdzone w kontrolowanym obszarze.

W spotkaniu oprócz samorządowców z obszaru Aglomeracji Warszawskiej wziął również udział Pan Marek Surmacz – Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz przedstawiciele Ministra Środowiska oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji : 04.02.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 580
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski