Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

13.03.2018

Udział przedstawicieli WIOŚ w Warszawie w seminariach szkoleniowych dla gmin dotyczących sprawozdawczości z realizacji zadań dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.

W okresie od 26 do 28 lutego 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy współpracy Ministerstwa Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, zorganizował cykl seminariów szkoleniowych dla gmin dotyczących sprawozdawczości wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Podczas spotkań szczegółowo omówiono sposób oraz formę przedstawiania danych w sprawozdaniach gmin o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, a także zwrócono uwagę na konieczność dostosowania przepisów prawa miejscowego oraz systemów zbiórki selektywnej odpadów funkcjonujących w gminach do wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2017 r. przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów[1].

Ponadto na zakończenie każdego z przeprowadzonych seminariów, przedstawiciele WIOŚ w Warszawie, przedstawili podsumowanie pięciu cykli kontrolnych przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeprowadzonych w latach 2013-2017.

 

(załączone zdjęcia zostały użyczone przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warzsawie)

 

[1] 1 lipca 2017 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (DZ. U. z 2017 r. poz. 19), które nakładają obowiązek dzielenia odpadów komunalnych na pięć frakcji: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne i odpady ulegające biodegradacji (z tym, że frakcje odpadów metalu i tworzyw sztucznych zbierane będą w jednym pojemniku/worku).

Data publikacji : 13.03.2018

Data modyfikacji : 13.03.2018 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 971
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski