FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Aktualności

01.03.2018

Warsztaty Inspekcji Ochrony Środowiska i Krajowej Administracji Skarbowej.

W dniach 26-27 lutego 2018 r. odbyły się warsztaty realizowane w ramach projektu pilotowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska „Droga do czystego środowiska – program edukacyjno-promocyjny na rzecz wzmacniania świadomości społecznej korzystania ze środowiska z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm”[1].

Głównymi celami ww. projektu jest prowadzenie działań informacyjnych służących pokazaniu działań Inspekcji oraz promowanie postaw ekologicznych jak również podnoszenie świadomości środowiskowej ogółu społeczeństwa oraz organów sądowych, organów ścigania i organów kontroli.

Zorganizowane warsztaty miały charakter inaugurujący i były pierwszymi z planowanych do zrealizowania 16 warsztatów dla przedstawicieli organów sądowych, organów ścigania i organów kontroli, w tym dla Krajowej Administracji Skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego.

Oprócz inspektorów i pracowników Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Krajowej Administracji Skarbowej, w otwarciu warsztatów wzięli także udział: Pan Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Pan Marek Haliniak – Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

W części warsztatowej omówiono zagadnienia związane m. in. z:

  • Podejmowaniem współdziałania IOŚ i KAS w wykrywaniu i udaremnianiu niezgodnego z prawem pozbywania się odpadów,
  • Nielegalnymi praktykami w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi,
  • Kontrolami transportów odpadów,
  • Przykładami patologicznego postępowania z odpadami,
  • Międzynarodowym przemieszczaniem odpadów (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów w postaci pojazdów).
 

[1] Projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach osi priorytetowej II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Bookmark and Share
Data publikacji : 01.03.2018

Data modyfikacji : 02.03.2018 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 573
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski