Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

23.02.2018

Udział Przedstawicieli WIOŚ w Warszawie Delegatura w Radomiu w pracach nad Strategią Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2018-2030

20 lutego 2018 roku przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu uczestniczyli w środowiskowych konsultacyjnych warsztatach strategicznych organizowanych w związku z rozpoczęciem prac przygotowawczych do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kozienice na lata 2018-2030, w trakcie których podjęto działania w kierunku zidentyfikowania i zdefiniowania zagrożeń w obszarze środowiska naturalnego.

Efektem prac grupy roboczej było opracowanie propozycji działań jakie Gmina Kozienice w ramach przygotowywanej strategii powinna podjąć w celu wykorzystania atutów przyrodniczych, a także ograniczenia lub likwidacji problemów i zagrożeń dla środowiska, w szczególności:

  • zanieczyszczenia powietrza w wyniku użytkowania palenisk domowych (tzw. niska emisja),
  • zanieczyszczenia wód związanych z możliwością wystąpienia awarii oczyszczalni ścieków,
  • zanieczyszczenia gleb poprzez nadmierne używanie nawozów,
  • zjawiska nielegalnego deponowania odpadów miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (m. in. dzikie wysypiska),
  • zanieczyszczenia środowiska w związku z możliwością wystąpienia zagrożenia powodziowego, pożarowego, epidemiologicznego, terrorystycznego, spowodowanego ruchem turystycznym, obniżeniem poziomu wód gruntowych oraz nadmierną ilością zwierząt dziko żyjących i hodowlanych.
Data publikacji : 23.02.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 982
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski