FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Aktualności

27.06.2017

AKTUALNOŚĆ 26.06.2017 r. Udział Przedstawiciela Delegatury WIOŚ w Radomiu w sesji Rady Powiatu w Zwoleniu

W trakcie posiedzenia Rady Powiatu w Zwoleniu, jakie odbyło się w dniu 22 czerwca 2017 r., podjęto między innymi uchwałę w sprawie przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu, o stanie środowiska naturalnego w powiecie zwoleńskim za 2016 rok.

Radnym została przekazana informacja dotycząca monitoringu wód rzeki Iłżanki i Modrzejowianki. Na terenie powiatu działa dziesięć oczyszczalni ścieków, które łącznie w 2016 roku odprowadziły do wód powierzchniowych lub do ziemi 924,8 tys. m3 ścieków oczyszczonych, a spośród nich najwięcej oczyszczalnia ścieków w Zwoleniu 619 tys. m3. Dalej scharakteryzowano stan czystości powietrza na podstawie badań dla strefy mazowieckiej, które wskazały na występowanie ponadnormatywnych zawartości pyłów PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu w pyle PM10 oraz ozonu. Radnym przekazano również informacje o gospodarce odpadami komunalnymi na terenie powiatu. Podkreślono, że wszystkie gminy osiągnęły założenia przewidziane na rok 2016 w zakresie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Na koniec przedstawiono wyniki kontroli 34 podmiotów gospodarczych z terenu powiatu zwoleńskiego.

Ze względu na wyczerpującą informację o stanie środowiska powiatu zwoleńskiego w 2016 roku Rada Powiatu Zwoleńskiego pozytywnie oceniła działania, podejmowane przez Delegaturę WIOŚ w Radomiu.

Bookmark and Share
Data publikacji : 27.06.2017

Data modyfikacji : 27.06.2017 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 349
Opublikowane przez Iwona Kalinowska-Witowska