FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

29.06.2016

AKTUALNOŚCI 29.06.2016 r. Udział Przedstawicieli Delegatury WIOŚ w posiedzeniach rad powiatów regionu radomskiego

W czerwcu bieżącego roku, w regionie radomskim odbyły się dwie sesje rad powiatów regionu radomskiego, na które zaproszono przedstawicieli WIOŚ Warszawa Delegatury w Radomiu.

W dniu 17 czerwca w Radomiu odbyła się XVII sesja Rady Powiatu Radomskiego. W porządku obrad przewidziano punkt dotyczący przyjęcia uchwały w sprawie przedstawionej informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu, o stanie środowiska naturalnego w powiecie radomskim za 2015 rok.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Radomiu poinformował Radę Powiatu, że przedstawiciel Delegatury WIOŚ w dniu 9 czerwca, w trakcie posiedzenia Komisji szczegółowo przedstawił stan środowiska na terenie powiatu za 2015 rok. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawioną informację. Jeden z Radnych poprosił o uszczegółowienie informacji na temat stanu powietrza i przedstawienie jej na sesji Rady Powiatu. W związku z tym głos zabrał Kierownik Delegatury informując Radnych o celu prowadzenia rocznej oceny jakości powietrza, metodyki sporządzania tej oceny na podstawie badań bezpośrednich i modelowych, sytuacji w powiecie radomskim oraz przedstawił wnioski z rocznej oceny jakości powietrza. Następnie podał najczęstsze przyczyny występowania ponadnormatywnych stężeń pyłu, działania naprawcze oraz zadania i obowiązki organów samorządu terytorialnego. Ze względu na wyczerpującą informację o stanie środowiska powiatu radomskiego w 2015 roku oraz brak innych pytań, Rada przyjęła uchwałę Nr 150/XVII/2016 o pozytywnym zaopiniowaniu działań podejmowanych przez Delegaturę WIOŚ w Radomiu.

Natomiast 27 czerwca w Zwoleniu odbyła się XVI sesja Rady Powiatu Zwoleńskiego, na której podjęto między innymi uchwałę w sprawie przyjęcia informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu, o stanie środowiska naturalnego w powiecie zwoleńskim za 2015 rok. Radnym została przekazana informacja  o tym, że w 2015 roku prowadzono monitoring wód rzeki Zwoleńki, który wskazał na III klasę elementów biologicznych, stan poniżej dobrego w przypadku elementów fizykochemicznych, umiarkowany potencjał ekologiczny, bardzo dobry stan chemiczny i będący konsekwencją powyższych ocen – zły stan rzeki. Na terenie powiatu działa dziesięć oczyszczalni ścieków, które łącznie w 2015 roku odprowadziły do wód powierzchniowych lub do ziemi 939,97 tys. m3 ścieków oczyszczonych, a spośród nich najwięcej oczyszczalnia ścieków w Zwoleniu 615 tys. m3. Dalej scharakteryzowano stan czystości powietrza na podstawie badań dla strefy mazowieckiej, które wskazały na występowanie ponadnormatywnych zawartości pyłów PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu w pyle PM10 oraz ozonu. Radnym przekazano również informacje o gospodarce odpadami komunalnymi na terenie powiatu. Podkreślono, że wszystkie gminy osiągnęły założenia przewidziane na rok 2015 w zakresie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz recyklingu materiałów budowlanych, rozbiórkowych i innych wybranych frakcji. Na koniec przedstawiono wyniki kontroli 48 podmiotów gospodarczych z terenu powiatu zwoleńskiego. Ze względu na wyczerpującą informację o stanie środowiska powiatu zwoleńskiego w 2015 roku oraz brak pytań ze strony Radnych, również Rada Powiatu Zwoleńskiego pozytywnie oceniła działania, podejmowane przez Delegaturę WIOŚ w Radomiu.

 

Bookmark and Share
Data publikacji : 29.06.2016

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 697
Opublikowane przez Ewa Pacholska