Rejestracja w systemie

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter: Rejestracja w systemie

Jeśli chcesz edytować/usunąć swoje dane, zaloguj się.


Przypomnij hasło

Komunikat specjalny

Data publikacji 19.05.2017

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zgłoszonych uwag do aktualizowanych Programów Ochrony Powietrza (POP)

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (MWIOŚ) aktywnie uczestniczy w toku prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie konsultacji społecznych projektów uchwał sejmiku dotyczących aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref: miasto Radom, miasto Płock, aglomeracja warszawska oraz mazowieckiej, w których przekroczone zostały poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, dwutlenku azotu oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

W projekcie uchwał przyjęta została zgłoszona wcześniej propozycja MWIOŚ ustanowienia systemu ostrzegania społeczeństwa o krótkotrwałym wysokim stężeniu zanieczyszczeń, który stanowiłby uzupełnienie do ogłaszanych w trybie ustawowym informacji o ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu norm odnoszących się do całego roku. Odrębne nazewnictwo w stosunku do  przekroczenia norm średniorocznych (informacja) i norm chwilowych (ostrzeżenie) pozwoli zdaniem MWIOŚ na przedstawienie społeczeństwu w sposób czytelny, kiedy należy spodziewać się wysokich stężeń. W odniesieniu do pyłu PM10 wstępnie zaproponowano przyjęcie wartości na poziomie 100 µg/m3 w odniesieniu do 8-godzinnej średniej kroczącej, liczonej w przedziale godzin 6-22 na dwóch stacjach jednocześnie.

W treści przekazanych do konsultacji projektów uchwał konieczne zdaniem MWIOŚ jest jeszcze dokonanie korekty w nazwach poszczególnych poziomów, aby ogłaszane komunikaty były bardziej czytelne i zrozumiałe. Dla przykładu w obecnym projekcie komunikat pierwszego stopnia będzie miał nazwę: Powiadomienie Poziomu III – Ostrzeżenie 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty). Dla poprawy przekazu należy zdaniem MWIOŚ usunąć zwrot: „powiadomienie Poziomu …” i pozostawić jedynie „Informacja o…” oraz „Ostrzeżenie…”.

Wśród pozostałych uwag MWIOŚ wyróżnić należy przede wszystkim:

  1. Podtrzymanie stanowiska, zgodnie z którym dla stref, w których został przekroczony poziom dopuszczalny więcej niż jednej substancji, uzasadnione byłoby opracowanie wspólnego POP dotyczącego tych substancji. Dzięki temu POP stałyby się bardziej zwarte, a przez to bardziej czytelne. Województwo Małopolskie w tym samym zakresie uchwaliło jeden program, który liczy 92 strony, podczas gdy wszystkie proponowane dla mazowieckiego uchwały mają w sumie 1193 strony. Ponadto we wszystkich projektach uchwał, w poszczególnych rozdziałach w pierwszej kolejności pokazane są dane dotyczące roku 2010 (pochodzące z aktualnych POP), następnie zaś dane dotyczące 2015 roku (aktualizacja POP), przez co dokument staje się bardzo nieczytelny i nie zawsze wiadomo do którego roku odnosi się analiza.
  2. We wszystkich projektach założono, że w latach 2017-2020 poszczególne gminy zobowiązane będą do uchwalenia Programu Ograniczania Niskiej Emisji, a działania polegające na likwidacji źródeł emisji prowadzone będą dopiero od 2020 roku. Wskazać tu należy, że w dokumencie Aktualizacja zasad sporządzania naprawczych programów ochrony powietrza w strefach, Ministerstwa Środowiska; Warszawa 2008, znajduje się zapis: Ze względu na grożące konsekwencje międzynarodowe wynikające ze zbyt opieszałego wykonywania działań naprawczych uchwalonych w POP ich realizacja powinna być zakończona do połowy 2011 roku. Jednym z celów Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP) jest doprowadzenie do właściwej jakości powietrza na terenach z przekroczeniami norm jakości powietrza do roku 2020, zgodnej z przepisami krajowymi i unijnymi, a w perspektywie do roku 2030 z wytycznymi WHO. Natomiast aktualizacje POP zakładają, że większość realnych działań mających na celu likwidację przyczyn przekroczeń, będzie realizowana dopiero w latach 2020-2024. Z tego powodu niemożliwe będzie zrealizowanie celów, o których mowa w KPOP i wytycznych Ministerstwa Środowiska o których mowa powyżej.
  3. Przyjęcie terminów realizacji działań w okresach dłuższych, niż określony ustawowo obowiązek aktualizacji programów (co 3 lata), powoduje praktyczną niemożność ich egzekwowania. W tym wypadku większość zadań ma termin realizacji określony na „grudzień 2024 r.”. Zwykle nie są również wskazane żadne kryteria mierzalne, według których możliwe byłoby dokonanie oceny, czy określona gmina zrealizowała ustanowione zadanie. Dla przykładu ustanowienie zadania polegającego na zbudowaniu stojaków rowerowych lub miejsc parkingowych dla rowerów, powinno jednocześnie określać ich ilość.

Uwzględnienie w aktualizowanych uchwałach wskazanych powyżej uwag MWIOŚ umożliwi samorządom i innym podmiotom efektywne realizowanie działań na rzecz poprawy jakości powietrza i ograniczania zjawiska smogu, a także zwiększy skuteczność kontroli nad ich realizacją.

Wszystkie zgłoszone przez MWIOŚ uwagi zostały zamieszczone jako załącznik do komunikatu.

 

Załączniki do strony

Bookmark and Share
Data publikacji 19.05.2017

Data modyfikacji 19.05.2017Rejestr zmian
Liczba wizyt: 440
Autor:
Opublikowane przez Tomasz Klech
Wydział monitoringu środowiska